V předvolební anketě odpovídal lídr kandidátky Václav Valhoda.

Jaké je podle vás ústřední téma letošních voleb?
Komunální volby jsou o městě, ve kterém žijeme, vychováváme své děti, ve kterém se chceme cítit dobře, do kterého se vždy budeme rádi vracet. Přijďte, prosím, všichni do volebních místností a zvolte si do vedení města schopné a pracovité lidi.

Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?
Prioritou kandidátů za ČSSD je pokračovat v dobře rozdělané práci, dokončit rozpracované projekty (obnova infrastruktury, opravy komunikací, zateplení budov, rozšíření mateřské školky, oprava budovy a vylepšení zázemí pro učitele a žáky základní školy, výstavba protipovodňových staveb) a připravit lokalitu pro výstavbu rodinných domků. V neposlední řadě bude nutné dále zvyšovat bezpečnost občanů s ohledem na provoz na komunikaci I/4.

Měl by podle vás končit městský rozpočet v přebytku nebo v deficitu?
Rozpočet města by měl být vyrovnaný.

Můžete nějak zhodnotit činnost vaší strany během posledních čtyř let? Jak jste se podíleli na životě města? Co se povedlo a co nepovedlo?
Působení ČSSD ve vedení města hodnotím kladně. Sliby, které jsme občanům dali před komunálními volbami v roce 2010 jsme z drtivé většiny splnili. Dokázali jsme svoji schopnost a vůli realizovat volební program a naplňovat jej.

Jak hodnotíte kroky odcházejícího vedení města během posledních čtyř let? Jaké konkrétní akce se povedly a jaké nepovedly?
Odcházející vedení města hodnotím jako konstruktivní skupinu lidí se zájmem a snahou posouvat město „dopředu“. Zajistili jsme opravy místních komunikací, opravy vodovodního a kanalizačního řadu, opravy rozvodů a stožárů veřejného osvětlení, výstavbu kompostárny a sběrného dvora, rozvoj technických služeb, rekonstrukci úpravny vody, realizovali jsme drobné stavby ke zlepšení bezpečnosti občanů ( přechody ), dokončila se úprav sklepů pod kinem atd. Jsem rád, že se nám podařilo dokončit a schválit územní plán města. Připravili jsme také ve spolupráci s Povodím Vltavy s.p., projektovou dokumentaci na protipovodňová opatření města. Zatím se nám nepovedlo protipovodňové stavby projednat s majiteli pozemků a domluvit se s nimi na odkoupení části pozemků pro tyto objekty.

Jaké opravy infrastruktury považujete ve Volyni za prioritní? Které jsou reálné a kde na ně chcete vzít peníze?
Za prioritní považuji kvalitní dokončení rekonstrukce úpravny vody v Nišovicích a pokračování na opravách zastaralých rozvodů vody, kanalizace a veřejného osvětlení. Je nutné dále pokračovat v opravách místních komunikacích. Důležité bude určitě hledat energetické úspory u objektů v majetku města (zateplení, výměna oken, výměna svítidel za úsporná ). Město nemá finanční možnosti jak výše uvedené akce realizovat. Bude nadále nutné hledat dotační programy z úrovně Evropské unie, České republiky a Jihočeského kraje a takto získané prostředky doplnit z rozpočtu města. V současném systému rozpočtového určení daní nevidím jinou pro město jinou možnost.

Jak by podle vás mělo město využít proluku vzniklou zbouráním panské stodoly?
Způsob využití prostoru po vybourané panské stodole je dán ve schválené územní studii a byla již vypracovaná i projektová dokumentace. Bude zde parkoviště a zázemí pro objekt sýpky. Ze sýpky se stane galerie o historii zpracování dřeva ve Volyni a okolí (dokončuje se projektová dokumentace).

Jak se stavíte k církevním restitucím? Může je město nějak využít? Jak?
Dokončením a schválením zákona o navrácení majetku církvím jsme se zase posunuli o krok dále. Tento krok vítám. Měla by se však důsledně dodržovat časová hranice 25. února 1948 a tato v žádném případě neprolamovat. Mám také velké výhrady k velmi vysoké finanční náhradě. Tato je neadekvátní a dosti zatíží státní rozpočet a promítne se automaticky i do rozpočtů obcí a měst. Město již před schválením územního plánu města projednalo se všemi zainteresovaný církvemi využití jejich pozemků v rámci rozvoje Volyně, Černětice, Račí, Starova a Zechovic. Při jednáních, která jsem vedl se zástupci církví, jsem nabyl dojmu, že je oboustranná vůle nenechat pozemky ležet ladem.

Koupaliště čeká rekonstrukce. Jste spokojeni s jeho dosavadním provozem? Prodloužili byste smlouvu současnému nájemníkovi?
S dosavadním nájemcem až na drobné nedostatky jsem spokojen. Takže bych s ním smlouvu prodloužil. Rekreační park v nejbližších letech nutně potřebuje provést rekonstrukci dřevěných kabin a betonového skeletu vany koupaliště. Bude rovněž nutné vzhledem k pořádání zábavných akcí s větším počtem návštěvníků rozšířit stávající hygienické zázemí plovárny.

Jak byste zvýšili turistický potenciál Volyně?
ak zvýšit turistický potenciál Volyně:
– zkvalitňovat služby pro turisty
– dostatečný počet ubytovacích míst s kvalitním zázemím
– dostatečný počet stravovacích zařízení s kvalitní nabídkou
nápojů a jídel
– dostatečná nabídka sportovních aktivit (hřiště, kurty,
plovárna, tělocvična)
– dostupné historie památky a zajímavosti Volyně a jejich
prezentace
– rozvoj sítě cyklostezek a jiných sportovně poznávacích aktivit
– dobrá spolupráce s okolními obcemi a městy
– dobrá spolupráce s partnerskými městy a obcemi
Důležité je, aby výše uvedené aktivity byly komplexně a průběžně městem kontrolovány, podporovány a realizovány.

Je podle vás roční nájem LDN ve výši 320 tisíc dostatečně vysoký i přesto, že město bude budovu opravovat na vlastní náklady?
Určitě představa města o výši nájmů je jiná, ale je nutné vzít v potaz reálné možnosti nájemce, zachování pracovních míst a zajištění základní péče o dlouhodobě nemocné pacienty. Město vkládá do oprav léčebny finanční prostředky ve výši ročního nájmu.

Jste spokojeni se zdravotní péčí ve městě? Co byste případně zlepšili nebo změnili?
Zdravotní péči ve městě považuji za dostatečnou. Vylepšovat se musí v následujících letech zázemí pro pacienty a lékaře ve zdravotním středisku. Rovněž je vhodné ve spolupráci s nájemcem léčebny dlouhodobě nemocných rozšířit zdravotní služby pro občany města ( kvalitní rehabilitace atd.).

Jak hodnotíte bezpečnost ve městě? Je dostatečná nebo by se měla nějak zlepšit?
Bezpečnost ve městě považuji za dostatečnou. Pomáhají tomu i pravidelné schůzky s představiteli Policie ČR ve městě a vzájemné informování se o problémových aktivitách ve městě. Problém vidím pouze v „nebezpečné komunikaci I/4“, procházející středem města a hustě zastavěnými částmi města především s ohledem na malé děti a seniory.

Fotbalistům se letos povedl ojedinělý kousek, s postupem ale souvisí i vyšší náklady, minimálně na cestování. Má se město nějak podílet na provozu fotbalu ve Volyni? Jakým způsobem a které další sporty byste případně rádi podpořili?
Představitelé města se musí zasadit o zvýšení zájmů občanů o sport a sportovní aktivity. Nejedná se jen o fotbal, ale i tenisty, o sportovní činnosti sokolů, o hasičský sport a o sportovní aktivity dětí i seniorů. Jedna z podpor je i finanční příspěvek sportovním spolkům k pokrytí nákladů na provoz klubu. Další z možností jak podpořit zájem občanů o sport je výstavba nových sportovišť a vylepšení zázemí sportovišť stávajících.

Máte už nějaké představy, s kterými stranami, respektive kandidáty, se kterými byste po volbách rádi spolupracovali nebo naopak si s nimi spolupráci nedovedete představit?
Dovedu si představit spolupráci se všemi slušnými, zásadovými a pracovitými kandidáty, kteří uspějí u voličů. Základem poté bude shoda na rozvojových programech a prioritách města.

Jak odpovídal Václav Valhoda na předvolební anketu před čtyřmi lety? Přečtěte si v našem archivu.

Kandidátka pro komunální volby 2014:

1. Valhoda Václav Ing. – 55 – ČSSD – starosta města Volyně
2. Hejduk Martin – 37 – ČSSD – jednatel společnosti Volyně
3. Náhlíková Marie Ing. – 58 – BEZPP- zástupkyně ředitelky střední školy Volyně
4. Wostrý Michal – 32 – BEZPP – technik v kulturních službách Volyně
5. Kubeš Vladislav – 57 – BEZPP – živnostník, majitel pneuservisu Volyně
6. Lienauová Marie – 66 – ČSSD – důchodkyně Volyně
7. Hejduková Dana Mgr. – 38 – ČSSD – náměstkyně ředitele LDN Volyně
8. Vincik Jan – 40 – BEZPP – technik Volyně
9. Hůda Josef – 53 – BEZPP – údržbář Černětice
10. Škopek Josef – 55 – BEZPP – údržbář v LDN Zechovice
11. Valhoda Miloslav – 53 – ČSSD – technik údržby rozvoden Volyně
12. Vávra Václav – 63 – BEZPP – důchodce Račí
13. Kubeš Jan – 32 – BEZPP – mechanik Volyně
14. Knotek Miroslav – 37 – ČSSD – pracovník v sociálních službách Volyně
15. Náhlík Josef – 64 – BEZPP – důchodce Volyně

Výsledky z minulých voleb:

Počet hlasů: 3 371 hlasů – 18,29%
Zastupitelé: 3 (+1 ve srovnání s volbami v roce 2006)
Lídr: Václav Valhoda – 455 hlasů
Hlasy pro kandidáty: najdete na volby.cz

volby2010

Komentáře