V předvolební anketě odpovídal lídr kandidátky Martin Červený.

Jaké je podle vás ústřední téma letošních voleb?
Společnými silami zlepšovat život občanů Volyně, Zechovice, Černětic a Račí.

Jaké jsou vaše priority pro následující volební období?
Pokračování vyhledávání vhodných dotací pro rekonstrukce, revitalizace a obnovu majetku města. Přípravy přeložky silnice I/4 dle platného územního plánu (projektování, výkupy pozemků). Protipovodňová opatření (územní rozhodnutí, žádost o dotaci, event. zahájení realizace). Zajištění pozemků (koupě, výměna apod.), projektová příprava a následné zainvestování těchto pozemků pro zástavbu rodinnými domy. Rozšiřování parkovacích ploch, zejména u bytových domů.

Měl by podle vás končit městský rozpočet v přebytku nebo v deficitu?
Městský rozpočet by měl být pokud možno cca. vyrovnaný.

Můžete nějak zhodnotit činnost vaší strany během posledních čtyř let? Jak jste se podíleli na životě města? Co se povedlo a co nepovedlo?
První tři naši kandidáti byli v minulém období členy zastupitelstva města.
Povedlo se splnit hlavní body z volebního programu, zejména:

– schválení územního plánu
– územní studie prostoru „panského“ dvora
– rozsáhlejší investice realizovány pouze při zajištění dotace
– provozování vodovodu a kanalizace pod TS
– projekt protipovodňových opatření
– zahájení rekonstrukce Úpravny vody v Nišovicích
– svoz odpadů technickými službami

Nepovedlo se např.:
– příprava a výkupy pozemků pro zástavbu RD
– získat dotace na rekonstrukce ulic na Vyhlídce, K. Čapka a Hřbitovní
– pokračování rekonstrukce č.p. 119, zejména zajištění finančních prostředků
– dořešení „proluky“ na náměstí

Jak hodnotíte kroky odcházejícího vedení města během posledních čtyř let? Jaké konkrétní akce se povedly a jaké nepovedly?
Povedlo se např.:
– část předcházející otázka
– dotace na rekonstrukci Úpravny vody v Nišovicích (probíhá rekonstrukce)
– revitalizace parku u nemocnice, alej ul. Hřbitovní
– rekonstrukce – Pošumavská galerie
– částečná rekonstrukce č.p. 119 – zřízení byt. jednotek
– digitalizace kina
– obnova majetku po přívalových deštích (Zechovice, nám. Hrdinů, kanalizace ul. Žižkova a Dobřanovská)
– dotace na rekonstrukci a modernizaci ulice Pod Malsičkou (není dokončeno VŘ)
– vybudování sběrného dvora a kompostárny
– postupné úpravy přechodů pro chodce na průtahu silnice I/4
– dotace na dig. povodňový plán a hlásnou službu (probíhá VŘ)
– dotace na revitalizaci Bezručových sadů (probíhá VŘ)
– dotace na zateplení kulturního domu Na Nové (VŘ v přípravě)
– obnova a doplnění techniky TS (probíhají VŘ)
Nepovedlo se:
– předcházející otázka

Jaké opravy infrastruktury považujete ve Volyni za prioritní? Které jsou reálné a kde na ně chcete vzít peníze?
Opravy veškeré infrastruktury, dle případných možných dotací. Reálné jsou pouze rekonstrukce, na které je možné čerpat alespoň nějakou dotaci, kompletní financování oprav z vlastního rozpočtu není možné.

Jak by podle vás mělo město využít proluku vzniklou zbouráním panské stodoly?
Prostor po panské stodole je již navržen (vyprojektován) i odsouhlasen,  prostor před stodolou je součástí uvažované rekonstrukce Špejcharu na „Muzeum dřeva“, realizace se přepokládá po obdržení případné možné dotace.

Jak se stavíte k církevním restitucím? Může je město nějak využít? Jak?
Restituce vítáme, konečně bude možno jednat se skutečným vlastníkem. Město by mělo restituce využít pro svůj rozvoj.

Koupaliště čeká rekonstrukce. Jste spokojeni s jeho dosavadním provozem? Prodloužili byste smlouvu současnému nájemníkovi?
Současný provozovatel svým přístupem jednoznačně přispěl k využívání areálu koupaliště, pořádané akce podporují turistický ruch ve městě. Dlouhodobé pronájmy jsou vyvěšovány na úřední desce města, pokud nabídka současného provozovatele bude korespondovat s nabídkami případných dalších zájemců, nevidím důvod proč neuzavřít novou smlouvu.

Jak byste zvýšili turistický potenciál Volyně?
Podpora významných regionálních či celostátních kulturně-společenských akcí. Napojení Volyně na stávající cyklostezky či cyklotrasy, rozšiřováním jejich sítě apod. Přeložkou silnice I/4 a následnou rekonstrukcí centrální části, to ale není reálné v příštím volebním období.

Je podle vás roční nájem LDN ve výši 320 tisíc dostatečně vysoký i přesto, že město bude budovu opravovat na vlastní náklady?
Jediným přínosem LDN není jenom výše nájmu, je třeba také přihlédnout k jiným faktorům, např. že objekt je trvale užíván, zaměstnanost apod. Město v současnosti do oprav investuje pouze prostředky z ročního či předplaceného nájmu.

Jste spokojeni se zdravotní péčí ve městě? Co byste případně zlepšili nebo změnili?
Zdravotní péče je na standardní úrovni, problémem spíše bude udržet ji v buducnosti ve stávajícím rozsahu.

Jak hodnotíte bezpečnost ve městě? Je dostatečná nebo by se měla nějak zlepšit?
Bezpečnost, s ohledem na situaci v jiných městech, je dostatečná, případné problémy jsou řešeny s Policií ČR.

Fotbalistům se letos povedl ojedinělý kousek, s postupem ale souvisí i vyšší náklady, minimálně na cestování. Má se město nějak podílet na provozu fotbalu ve Volyni? Jakým způsobem a které další sporty byste případně rádi podpořili?
Město se podílí každoročně – příspěvkem dle možnosti svého ročního rozpočtu. Finančním příspěvkem rádi podpoříme jakékoliv sporty reprezentující město.

Máte už nějaké představy, s kterými stranami, respektive kandidáty, se kterými byste po volbách rádi spolupracovali nebo naopak si s nimi spolupráci nedovedete představit?
Jsme připraveni spolupracovat se všemi zvolenými členy zastupitelstva, s kterými se budeme schopni shodnout na hlavních programových bodech.

Jak odpovídal Jan Paterna, který dnes kandiduje za Starosty a nezávislé, na předvolební anketu před čtyřmi lety? Přečtěte si v našem archivu.

Kandidátka SN:

1. Červený Martin Ing. – 44 – BEZPP – projektant, místostarosta Volyně
2. Chvosta Petr – 44 – BEZPP – řidič TS Volyně
3. Bočánek Stanislav Ing. – 51 – BEZPP – ředitel stavební společnosti Volyně
4. Holoubková Olga Ing. – 44 – BEZPP – učitelka Volyně
5. Lukeš Eduard Bc. – 42 – BEZPP – ředitel ČMSS Volyně
6. Volf Roman Ing. – 38 – BEZPP – prokurista společnosti Volyně
7. Homolka Jiří RNDr. – 51 – BEZPP – ředitel VOŠ a SPŠ Volyně
8. Ryneš Vlastimil Ing. – 51 – BEZPP – majitel strojírenské firmy Volyně
9. Holoubek Petr – 38 – BEZPP – technický pracovník Volyně
10. Tasáry Pavel MUDr. – 62 – BEZPP – soukromý gynekolog Volyně
11. Bače Ladislav – 42 – BEZPP – vedoucí TS Volyně
12. Pour Pavel – 47 – BEZPP – truhlář Volyně
13. Šimák Miroslav – 34 – BEZPP – správce budov Volyně
14. Prix Jaroslav Dis. – 34 – BEZPP – stavební technik Volyně
15. Hronek Augustín – 39 – BEZPP – technický pracovník Volyně

Výsledky z minulých voleb:

Počet hlasů: 2 624 hlasů – 14,23%
Zastupitelé: 2 (-2 ve srovnání s volbami v roce 2006)
Lídr: Jan Paterna – 201 hlasů
Hlasy pro kandidáty: volby.cz

volby2010

Komentáře