volyne.info
homepage
středa,
svátek má Ambrož a Aenjamín
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

31.08.'07, Odbor výstavby a ŽP, Radnice, Úřední deska
počet přístupů: 3124
Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání na energetickou stavbu pod ozn. Ovčín - kabel NN
Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/1940/336/07/Šo Volyně dne 20.8.2007 Vyřizuje: Jan Šochman


Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Městský úřad ve Volyni, odbor výstavby a ŽP, obdržel dne 1.6.2007 návrh stavebníka, kterým je společnost E.ON Česká republika, s.r.o., kterou zastupuje plnou mocí spol. ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o., Písecká 283, Strakonice, DIČ 105-47239034, na kolaudaci energetické stavby pod ozn.: „OVČÍN – KABEL NN“, číslo stavby
SB-3000-191. Umístění stavby je na pozemcích p.č. st.: . 42, . 43, . 44, . 45, . 46, . 47, 48, . 49, . 50, a p.č. 635, 643/1, 678/3, 963 k.ú. Čepřovice, v části obce v Ovčíně.
Stavba byla prováděna podle stavebního povolení pod č.j. SÚ/3908/332/03/Šo ze 7.1.2004 s nabytím právní moci dne 30.1.2004. Dále bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením pod čj. SÚ/2614/332/05/Šo ze dne 13.12.2005 s nabytím právní moci dne 20.1.2006.
Uvedeným dnem 1.6.2007 bylo zahájeno kolaudační řízení.
Městský úřad ve Volyni, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oznamuje podle § 80 stavebního zákona č.50/1976 Sb., účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení kolaudačního řízení a nařizuje k předloženému návrhu ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
21. ZÁŘÍ 2007 (pátek) v 9.00 hod. se schůzkou pozvaných
na místě stavby v Ovčíně u křižovatky silnice s místní komunikací.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u zdejšího stavebního úřadu a při ústním jednání. Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své námitky a stanoviska uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Rozsah stavby – členění stavby:
- TS – 05 venkovní vedení NN 0,4 kV AES 4 x 70 mm2 v dl. 153,0 m.
- 05 – 06 venkovní vedení NN 0,4 kV AYKYz 4 x 16 mm2 v dl. 15,0 m.
- 05 – 12 kabelové vedení NN 0,4 kV AYKY 4 x 35 mm2 v dl. 126,0 m.
- Hlavní domovní vedení 0,4 kV CYKY 4 x 10 mm2 v dl. 73,0 m.


vedoucí odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v á
Tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů. Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.


Vyvěšeno dne ............................................ Sejmuto dne .....................................

Podpis a razítko oprávněné osoby


.....................................................


Potvrzení vyvěšení a sejmutí této vyhlášky zašle Obecní úřad Čepřovice odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni do 20 dnů od jejího vyvěšení.

Doručí se (obyčejně):
ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o., Písecká 283, 386 01 Strakonice:
- zastoupení plnou mocí
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3:
- vyjádření o existenci podzemního vedení komunikační sítě (PVKS)
ze dne 24.5.2005 pod č.j. 87384/06/CCB/M00: (dojde ke střetu)
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297,
397 01 Písek
Obec Čepřovice, 387 56 Čepřovice
OÚ Čepřovice, 387 56 Čepřovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., záv. Strakonice,
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice:
vyjádření ze dne 17.5.2005 pod zn. 522/2005
MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
odbor ŽP, odd. OH:
vyjádření ze dne 6.5.2005 pod č.j. ŽP/1364/2749/05/JBr
MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
odbor dopravy:
vyjádření ze dne 5.5.2005 pod č.j. OD/2046/525/C/05/AM
autor: Odbor výstavby a ŽP
datum: 31.08.'07
Diskuse na téma: Veřejná vyhláška

| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |