volyne.info
homepage
úterý,
svátek má Jonáš
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

13.06.'08, Miroslav Jakubec, Glosy a komentáře, Co vás pálí
počet přístupů: 6130
Informace o termickém čistícím zařízení TD 70 - Mototechna Volyně
Vážení občané města Volyně, rád bych Vás informoval o stavu řízení na stavbu (instalaci) stacionárního zdroje znečištění s názvem "Termické čistící zařízení TD70" v objektu bývalé kotelny na tuhá paliva Nábřeží Dr. Kafky 75, Volyně.

www.queenservice.uvadi.cz/ - video ze schůze občanů, tabulky emisních hodnot

1.) Odbor životního prostředí krajského Úřadu Jihočeského kraje na základě stanoviska České inspekce životního prostředí vydal rozhodnutí, kterým povolil zkušební provoz na dobu šesti měsíců. Rozhodnutí je v právní moci.

2.) Městský úřad ve Volyni odbor stavební úřad rozhodl, že občané Volyně pan Bohumil Svoboda, Vimperská ulice 398; paní Ludmila Svobodová, Vimperská ulice 398; pan Václav Martan, Halasova 480; pan Karel Novák, Žižkova 245; paní Ludmila Nováková, Žižkova 245; pan Jan Mráz, Wolkerova 393, kteří byli zastoupeni JUDr. Barbarou Červenkovou, advokátkou v Praze, Litoměřická 19, nejsou účastníky územního řízení.

3.) Dále rozhodl, že sdružení občanů Volyně za zlepšení životního prostředí, registrované Ministerstvem vnitra, sídlo Nádražní 465, Volyně, IČO: 70808635, je účastníkem územního řízení.

4.) Občané uvedení v bodu 2.) podali na Ministerstvo prostředí Praha žádost o přezkoumání řízení. Rovněž tak Rada města Volyně podala na Ministerstvo ŽP žádost o přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu jihočeského kraje, odboru ŽP o povolení zkušebního provozu.

5.) Ministerstvo ŽP odbor výkonu státní správy II. jako příslušný správní orgán, podle §95 odst. 1, zák. 500/2004 sb., správní řád, zahájil přezkumné řízení, které doposud nebylo uzavřeno. Při kontrole dokladů a při prověrce na místě samém bylo pracovníky ministerstva zjištěno, že v odborném posudku a následně v rozhodnutí Krajského úřadu o povolení zkušebního provozu je chybně uvedena výška komína. Autorizovaný zpracovatel rozptylové studie v odborném posudku dle §17, zák. 86/2002 sb. o ochraně ovzduší zpracoval revizi 4. června 2008 a provedl doplnění:
- v textu byla opravena výška komínu na 32m
- z důvodu změny výšky komína byl proveden přepočet tvorby emisí a pro vytvoření emisní rezervy jsou v rozptylové studii aplikovány dvojnásobné hodnoty emisí proti naměřeným emisním tokům
- bylo doplněno porovnání tvorby emisí na shodný typ TD70 v souladu s výsledky autorizovaného měření oprávněnou firmou TOP-ENVI TECH BRNO
- z rozptylové studie a posudku vyplývá, že očekávané koncentrace emisí spalin z TD70 vykazují značné rezervy proti zákonným emisním limitům

6.) Městský úřad Volyně, odbor stavební úřad, usnesením z 29. května 2008 zastavil územní řízení a nařídil naší společnosti, aby na opravě kotelny nepokračovaly stavební práce. Po ukončení přezkumného řízení Ministerstvem ŽP, bude dále v řízení postupovat podle §129 stavebního zákona. To jsou fakta, která lze ověřit na oboru stavebního úřadu MÚ Volyně, na Ministerstvu ŽP odboru výkonu státní správy II., Mánesova ulice, České Budějovice, na odboru ŽP Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Občanům Volyně a zejména těm, kteří podepsali "petici" na základě informací od pana Kovačiče, pana Nováka, pana Mráze, pana Králíčka a dalších, dávám nabídku seznámit se s projektovou dokumentací, odbornými posudky a rozhodnutími státní správy. Mohou si prohlédnout i termické zařízení TD70, které je u kotelny v Mototechně uskladněno. Jmenovaní pánové - agitátoři Vám, občanům, podávali nepravdivé a zavádějící informace. V žádném případě se nejedná o spalovnu odpadů, natož o nějaký dovoz odpadů z Německa. Ze zařízení nejsou vypouštěny žádné odpadní vody, které by znečistily tok řeky Volyňky. Dle informace MÚ Strakonice, odbor ŽP, objekt kotelny není v zátopovém území řeky Volyňky. Zařízení neobsahuje žádné kompresory ani ventilátory, tudíž není zdrojem hluku. Dovoz a odvoz komponentů na čištění bude pomocí lehkých nákladních automobilů o nosnosti do 5t s četností provozu 3x denně. Čištěné součásti obsahují pasport o druhu a složení barvy, která bude organicky rozkládána a podléhá archivaci.

Pro názornost, naši specialisté vypracovali porovnání produkce emisí ze středních zdrojů znečištění, které se v současné době nacházení na území města.

Zdroj A: stávající kotelna na hnědé uhlí u Domova mládeže pod Děkanem. Jedná se o kotelnu o výkonu 4 210 kW, 4 kotle, slatina ARK, roční spotřeba fosilního paliva 855 t – 991 t. Kotelna vypustí do ovzduší za rok 24,5 t tuhých znečišťujících látek, další údaje viz. tabulka - www.queenservice.uvadi.cz/.

Zdroj B: kotelna Domova mládeže tamtéž, s plánovanou rekonstrukcí pod názvem "Ekologizace energetických systémů školských objektů v majetku Jihočeského kraje ve Volyni". Pro naše město je velmi přínosné, že vedení VOŠ zajistilo a nechalo schválit projektovou dokumentaci na úroveň stavebního povolení pro výše uvedenou rekonstrukci. Parametry očekávaného emisního zatížení po rekonstrukci jsou význačně zlepšeny oproti stávající uhelné kotelně. V rekonstruované kotelně bude 1 kotel na biomasu o výkonu 1000 kW, 2 kotle na plyn o výkonu 1 440 kW, 1 kogenerační jednotka s výkonem 470 kW (zařízení, které spaluje plyn v motoru, kterým je poháněn agregát na výrobu el. energie a odpadní teplo z chlazení motoru se využívá k vytápění), 1x tepelné čerpadlo voda-vzduch.

Zdroj C: kotelna v Mototechně, zde bude instalováno termické zařízení na čištění kovových součástí TD70 s rozkladem organických látek s následným spalováním plynných produktů v komoře druhého stupně při teplotě 850-950 stupňů. Jedná se o přímý procesní ohřev, celý systém je řízen počítačem, je průběžně monitorován s grafickým a elektronickým záznamem o průběhu čistění – dění v obou komorách a na výduchu spalin.

Ze stávajících projektových podkladů, odborných posudků a rozptylových studií byly vypracovány následné tabulky, které dávají ucelený přehled o emisním znečištění ovzduší ze zdrojů, které jsem uvedl.

Při porovnání znečištění ovzduší ze zdrojů ve Volyni nám vychází, že množství vypuštěné tuhé znečišťující látky za rok ve stávající kotelně VOŠ je 24 574 kg/rok. Oproti tomu termické zařízení Queen Service má tuto hodnotu pouze 42 kg/rok! Další údaje o emisních hodnách naleznete na www.queenservice.uvadi.cz/.


Vážení občané,
uvedená čísla jsou zcela jasným důkazem toho, že termické zařízení splňuje zákonem stanovené emisní limity. Jeho umístění v lokalitě Mototechny, které je v souladu s územním plánem (určeno pro skladování a výrobu), v žádném případě nemůže ovlivnit životní prostředí ve městě. Jestliže životní prostředí, nad zákonem povolenou mez, neovlivňuje ani kotelna Domova mládeže, ani kotelna Města Volyně na sídlišti Pod Malsičkou, není důvodu se obávat, že by provoz termického čistícího zařízení TD70 negativně ovlivňoval životní prostředí ve městě.
Vaše eventuelní dotazy, popřípadě návrhy termínů na osobní schůzku či prohlídku termického zařízení – prosím adresujte na mail: miroslav.jakubec@schaumann.cz.
Cílem naší společnosti je podnikat ve Volyni v souladu se zákony této země.
Domnívám se, že uměle vyvolaná hysterie několika jedinci, má zcela jiné důvody a sleduje zájmy konkurenčních firem.

Miroslav Jakubec, jednatel společnosti Queen Service
autor: Miroslav Jakubec
datum: 13.06.'08
Diskuse na téma: Informace o termickém čistícím zařízení TD 70 - Mototechna Volyně

počet příspěvků v diskusi: 42 (poslední v 17:58 13.04.'10)
| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |