volyne.info
homepage
středa,
svátek má Ambrož a Aenjamín
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

25.09.'07, Odbor výstavby a ŽP, Radnice, Úřední deska
počet přístupů: 4103
Veřejná vyhláška
Územní rozhodnutí na stavbu pod ozn.: "Vodní nádrž" na pozemcích k.ú. Čestice
Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/1752/328/07/Šo Volyně dne 6.9.2007
Vyřizuje: Jan Šochman

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Volyně, odbor výstavby a ŽP jako obecný stavební úřad příslušný podle
§ 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obdržel dne 20.6.2007 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby od žadatele, kterým je Ing. Miloslav Vilánek, narozený dne 14.5.1951, s místem trvalého pobytu: 387 19 Čestice 176, pod ozn. Stavby: ,,Vodní nádrž“, s navrženým umístěním stavby na pozemku p.č. 741, 753/3, 753/4, 753/5, 753/6 v katastr. území a obci (městys) Čestice.
Poloha stavby je zakreslena v předloženém situačního zakreslení v měřítku 1:1000 a na podkladu katastrální mapy v měř. 1:2880. Územně plánovací informace byla na stavbu vydána pod č.j. SÚ/141/336/07/Šo ze dne 2.2.2007.
Stavební úřad posoudil tuto žádost podle § 90 stavebního zákona a na základě posouzení vydává
podle § 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby
pod označ.: ,,vodní nádrž“, s navrženým umístěním stavby na pozemku p.č. KN 747, PK 741, PK 753/3, PK 753/4, PK 753/5, PK 753/6 v katastr. území a obci (městys) Čestice.
Vodní nádrž je navržena jako boční podél Čestického potoka..
Přehled kapacit: Kapacita vody při provozní hladině ……..9000 m3
Zatopená plocha při norm. hladině ………0,69 ha
Délka hráze ………………………........cca 230 m
Šířka koruny hráze …………………………4,0 m
Průměrná výška hráze ………………...…..3,00 m
Stavba bude zahrnovat části:
- hráz - homogenní z místních hlinitopísčitých a hlinitých zhutněných zemin ze
zátopy;
- návodní svah o sklonu 1:3 se štěrkopískovým filtrem a pohozem kamenivem
- vzdušný svah o sklonu 1:2
- umístění hráze na p.č. PK 741, PK 753/6, PK 753/5, PK 753/4, PK 753/3;
- výpustní zařízení:
- prefabrikovaný železobetonový požerák;
- odpadní potrubí z trub ocelových Js 300 z požeráku s ukončením v regulační šachtě
- regulační šachta s odtokem do potoka nebo do spodního stávajícího rybníka
- umístění výpustního zařízení na p.č. PK 753/6 a PK 741;
- bezpečnostní přeliv – čelní, korunový, založený v původním terénu, přelivná hrana z prostého betonu s obkladem z kamene;
- umístění v původním terénu na p.č. PK 741;
- naháněcí objekt pro odběr vody z potoka pro vzdutí vody, se zachováním asanačního průtoku v potoce při plnění rybníka vodou;
- umístění na p.č. PK 753/3 a PK 762;
- úpravy ve zdrži – nutné zemní práce pro urovnání dna, odkopávky za účelem získání vhodné zeminy na hráz, přesun zeminy, urovnání svahů;
- umístění na p.č. PK 753/6, PK 753/5, PK 753/4, PK 753/3;
- zemní val – mezi nádrží a stávajícím potokem;
- umístění na p.č. PK 753/3
- vegetační úpravy – vysázení vegetačního doprovodu pro zpevnění břehů nad zátopovou čarou ve skupinách při použití vhodných dřevin.
Přístup ke stavbě rybníka bude částečně po místní komunikaci p.p.č. 1250/38 směrem k obecní ČOV a pak po zemědělských pozemcích p.č. 749/4, 749/3, 739, 743/2, 743/1 (dle PK).
Sousední pozemky mající společné hranice s dotčenými pozemky stavby dle mapy PK:
PK 746, PK 740, PK 751/2, PK 751/3, PK 762.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1.Stavba bude umístěna dle předložené ověřené projektové dokumentace tak, jak je vyznačeno umístění stavby na situaci v měřítku 1:1000 na podkladu katastrální mapy v měř. 1:2880 ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval v dubnu roku 2007 Ing. Karel Brož, Na Stráži 259, 386 01 Strakonice, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0100548.
2.Pro uskutečnění stavby nádrže se jako stavební pozemek vymezují pozemky p.č.
KN 747, PK 741, PK 753/3, PK 753/4, PK 753/5, PK 753/6 v katastr. území a obci (městys) Čestice a v nezbytně nutném rozsahu pozemek p.č PK 762, KN 762/1 pro potrubí naháněcího objektu dle ověřené projektové dokumentace.
3.Umístění vzdušných pat svahů hráze nádrže budou následující nejbližší možné:
- 6,0 m od společné hranice pozemků p.č. PK 741 a PK 746;
- 1,0 m od společné hranice pozemků p.č. PK 753/3, PK 753/4, PK 753/5, PK 753/6 s p.p.č. PK 762;
- 1,0 m od společné hranice pozemků p.č. 753/3 a PK 753/2.
4.V dalším stupni projektové dokumentace a při realizaci stavby bude zajištěna
bezpečnost osob a dodržovány předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5.Sousední pozemky budou chráněny před poškozením a znehodnocením, pokud dojde k narušení pozemků, budou dány do původního stavu.
6.V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a při realizaci stavby budou dodrženy povinnosti vyplývající z předpisů vztahující se k životnímu prostředí a ke které vydal MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, odbor ŽP:
- odd. ZPF: - dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění uvedené v závazném stanovisku ze dne 19.6.2007 pod zn.: ŽP/3736/07/-PSt, s uvedenými podmínkami pod č. 1. až 9;
- odd. OPaK: - dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění uvedené v závazném stanovisku ze dne 21.2.2007 pod zn.: ŽP/1465/07/MSO, s uvedenými podmínkami pod č. 1. až 7:
1) Na výše uvedených pozemcích bude vybudována odtoková retenční nádrž, napájená vodou z Čestického potoka.
2) Retenční nádrž bude zbudována na základě odborného projektu, zohledňujícího požadavky ochrany přírody, v tomto případě zejména vytvoření přirozeného vymělčení vtokové části pro vytvoření litorárního porostu nádrže a dále absenci jakýchkoliv doprovodných staveb v rámci záměru.
3) Při realizaci záměru budou minimalizovány případné zásahy do doprovodného břehového Čestického potoka a dále nedojde k zásahům do jeho přirozeně meandrujícího toku.
4) Projekt stavby bude předložen ke schválení zdejšímu orgánu ochrany přírody.
5) Veškeré stavební práce budou prováděny s ohledem na minimalizaci negativních zásahů do okolní krajiny a životního prostředí. V případě nutnosti kácení dřevin, rostoucích mimo les bude postupováno v souladu se zákonem a za pokácení dřeviny bude realizována odpovídající náhradní výsadba.
6) Toto závazné stanovisko neřeší majetkoprávní ani jiné obdobné vztahy (např. majetkové vztahy, vstup na pozemky, apod.) a je vydáno pouze v souvislosti se zákonem o ochraně přírody.
7) Toto závazné stanovisko je platné do konce roku 2008.
- odd. OH: - dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, uvedené ve vyjádření ze dne 12.2.2007 pod č.j. ŽP/430/07/JBr.
- odd. VH: - dle zákona č. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, uvedené ve vyjádření ze dne 12.2.2007 pod č.j. ŽP/430/07/JBr: k vydání stavebního povolení je příslušný vodoprávní úřad MěÚ Strakonice.
7.V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení a při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách pro jednotlivé části stavby.
8.Nutno dodržet podmínky k ochraně zájmů správce vodního toku Čestického potoka:
- Odpad od výpustě je nutné opevnit a napojit na stávající opevnění potoka.
- Odběr vody do rybníka provést za předpokladu zachování asanačního průtoku v korytě toku (Čestického potoka) pod odběrem.
- Boční hrázka nádrže nesmí zasahovat do stávajícího průtočného profilu toku.
- Opevnit boční hrázku v patě vzdušného svahu kamenným pohozem v souběhu s Čestickým potokem ke stabilizaci při povodňových průtocích.
9.Bezpečnostní přeliv umožní převedení povodňových průtoků minimálně padesátileté vody.

Odůvodnění:
Dne 21.5.2007 podal žadatel Ing. Miloslav Vilánek, s místem trvalého pobytu: 387 19 Čestice 176, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod ozn.: ,,Vodní nádrž“, s navrženým umístěním stavby na pozemku p.č. 741, 753/3, 753/4, 753/5, 753/6 v katastr. území a obci (městys) Čestice.
V příloze žádosti byly předloženy doklady o vlastnictví stavebních pozemků, informace o parcelách sousedních pozemků, vyjádření vlastníků sousedních pozemků, vyjádření dotčených orgánů..
Účastníci řízení byly stanoveni stavebním úřadem v souladu s § 85 stavebního zákona tak, že jsou to osoby - žadatelé a dále osoby vlastnící dotčené a sousední pozemky mající společné hranice s pozemkem, na kterém se umísťuje stavba a její části, tj. jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich.
Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení opatřením ze dne 29.5.2007 a nařídil ústní jednání a ohledání na místě, které se konalo dne 29.6.2007. Z jednání byl pořízen protokol. V řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení.
Podle ustanovení §87 (2) stavebního zákona k zahájení územního řízení žadatel zajistil vyvěšení informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Součástí informace bylo grafické vyjádření záměru.
Stavební úřad zjistil, že umístění stavby není v zásadě v rozporu s územním plánováním obce. V průběhu územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby k územnímu řízení splňuje obecné technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Obec se souhlasně vyjádřila ke stavbě z hlediska územního plánování ve vyjádření ze dne 21.2.2007 pod č.j. 173/2007. Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na němž se stavba umísťuje, vlastnické právo.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící k umístění a provedení stavby a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude započato s využitím území ke stanovenému účelu.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, (OREG), U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni.


Vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v áToto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce ÚŘAD MĚSTYSE ČESTICE nejméně po dobu 15 dnů. Patnáctý den vyvěšení je dnem doručení.

Vyvěšeno dne ........................... Sejmuto dne.............................................…

..................................................…………...
(Podpis a razítko oprávněné osoby)

Potvrzení vyvěšení a sejmutí této vyhlášky zašle ÚŘAD MĚSTYSE ČESTICE odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni do 20 dnů od jejího vyvěšení.

Příloha: protokol
Poznámka:
Ověřená PD bude doručena po nabytí právní moci

Obdrží:
Účastníci řízení (doručování do vlastních rukou):
Ing. Miloslav Vilánek, 387 19 Čestice č.p. 176:
- vlastník p.č. PK 753/3, PK 746
- spoluvlastník p.č. PK 741, PK753/4, PK 753/5, PK 753/6, PK 751/2,
Městys Čestice, 387 19 Čestice č.p. 1:
- vlastník p.č. 762/1 KN
- souhlasné stanovisko ke stavebnímu záměru ze dne 21.2.2007 pod
č.j. 173/2007
Účastníci řízení (doručování veřejnou vyhláškou):
Marie Vilánková, 387 19 Čestice č.p. 176:
- spoluvlastník p.č. PK 741, PK753/4, PK 753/5, PK 753/6
- souhlas se stavbou ze dne 24.5.2007
Ing. Jan Vilánek, 387 19 Čestice č.p. 176:
- vlastník p.č. 740 PK, 751/3 PK
Radek Lejsek, 387 19 Čestice č.p. 63:
- spoluvlastník p.č. 752 PK
Jaroslava Lejsková, 387 19 Čestice č.p. 63:
- spoluvlastník p.č. 752 PK
František Vávra, 387 19 Čestice č.p. 33:
- vlastník p.č. 753/2
Dotčené orgány (doručování obyčejně):
Úřad městyse Čestice, 387 19 Čestice č.p. 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, odbor ŽP:
- vyjádření ze dne 12.2.2007 pod č.j. ŽP/430/07/JBr
- závazné stanovisko - souhlas k zásahu do významného krajinného prvku ze dne 21.2.2007 pod č.j. ŽP/1465/07/MSO
- závazné stanovisko- souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF ze dne 19.6.2007 pod zn.:ŽP/3736/07-PSt

autor: Odbor výstavby a ŽP
datum: 25.09.'07
Diskuse na téma: Veřejná vyhláška

počet příspěvků v diskusi: 1 (poslední v 10:52 02.11.'07)
| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |