volyne.info
homepage
sobota,
svátek má Blanka
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

20.09.'07, Odbor výstavby a ŽP, Radnice, Úřední deska
počet přístupů: 3609
Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením na stavbu pod ozn.: Malenice, V Polích - kabel NN
Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/3062/3063/336/07/Šo Volyně dne 4.9.2007
Vyřizuje: Jan ŠochmanVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
SPOJENÉHO SE STAVEBNÍM ŘÍZENÍM
a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dne 4.9.2007 podal žadatel E.ON Česká republika, a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, v zastoupení plnou mocí ze dne 21.4.2007 společností, kterou je:
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČ 25185969, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení pod ozn.:
,, Malenice, V POLÍCH – kabel NN“, SB-5007-271, s navrženým umístěním stavby v k.ú. a obci Malenice. Poloha stavby je zakreslena v předloženém situačního zakreslení v měřítku 1:500 na podkladu katastrální mapy v měř. 1:2880.
Městský úřad Volyně, odbor výstavby a ŽP jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením podle ustanovení § 78 stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení. Současně stavební úřad nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
5. října 2007 (pátek) v 11.00 hodin
se schůzkou pozvaných na obecním úřadu v Malenicích.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby a ŽP MěÚ
ve Volyni. Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k žádosti uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Uvedeným dnem podáním žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Podle ustanovení §87 (2) stavebního zákona k zahájení územního řízení: žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem - tj. na úřední desce obecního úřadu v Malenicích. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Rozsah řešení stavby:
TS – 12 - kabelové vedení NN 0,4 kV: NAYY 4 x 150 mm2 délka: 686 m:
- na dotčených pozemcích p.č.:
- podle mapy KN: 185/1, 165/1, 164/1, 2667, 163/1, 161/1.
- podle mapy PK: 166/1, 168/1, 171, 174, 165/1, 164/1, 2667, 163/1, 161/1.
Kabelové vedení NN zasahuje do ochranného pásma ČD nejvýše 8,0 m za tuto hranici.
Technické řešení a popis trasy:
Předmětem PD je vybudování kabelového vedení NN 0,4 kV. Účelem je zajistit dodávku elektrické energie 0,4 kV pro výstavbu rodinných domů v zástavbové části obce Malenice zvané „V Polích“.
Sousední pozemky mající společné hranice s dotčenými pozemky stavby:
- podle mapy KN: 2729/5, 187, 167, 165/1, 2732;
- podle mapy PK: 2729/5, 163/1, 173, 177, 178, 179, 180, 173, 172, 167, 165/1, 2732.


vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v áPříloha:
- pro žadatele v zastoupení (ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., sídlo: Katovická č.p. 175, 386 01 Strakonice): výzva k zaplacení správního poplatku


Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Malenice nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ........................... Sejmuto dne.............................................…


..................................................…………...
(Podpis a razítko oprávněné osoby)


Potvrzení vyvěšení a sejmutí této vyhlášky zašle OÚ Malenice odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni do 20 dnů od jejího vyvěšení.

Obdrží:
Účastníci řízení (do vlastních rukou):
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice:
- zastupující žadatele plnou mocí
Obec Malenice, 387 06 Malenice č.p. 95:
- vlastník p.č. KN 165/1, KN 164/1, KN 2667, KN 163/1, PK 166/1, PK 168/1, PK 171, PK 174, PK 167, KN 165/1, KN 2732, PK 173, PK 172, PK 2732
Účastníci řízení (doručování veřejnou vyhláškou):
Eva Maroušková, Na Bukovce 44, 387 06 Malenice:
- spoluvlastník p.č. KN 162, PK 161/1
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5007271/00 ze dne 6.9.2007
Růžena Koubová, Na Bukovce 44, 387 06 Malenice:
- spoluvlastník p.č. KN 162, PK 161/1
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5007271/00 ze dne 6.9.2007
Jaroslava Mrázová, 387 06 M alenice 140:
- vlastník p.č. PK 177, PK 178,
Jiřina Švehlová, 387 06 Malenice 49:
- vlastník p.č. PK 179, PK 180,
Účastníci řízení (doručování obyčejně):
ČESKÉ DRÁHY, s.o., Divize dopravní cesty, o.z., STAVEBNÍ SPRÁVA PLZEŇ, Purkyňova 22, 306 02 Plzeň:
- správa p.č. 2729/5, 2729/6
vyjádření ze dne 22.5.2007 pod zn. 5850/07-SFŘ/123
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box 56,
130 76 Praha 3:
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 20.4.2007 pod č.j. 64794/07/CCB/M00
Jihočeská plynárenská a.s., odbor STL a VTL sítí, Vrbenská 2,
371 47 České Budějovice:
- vyjádření o existenci plynárenského zařízení ze dne 26.4.2007 pod zn.: 2554/007
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., České Budějovice, Nádražní 701, 397 11 Písek:
- vyjádření k vnějšímu ochrannému pásmu ze dne 4.5.2007 pod zn.: 10771/Šo/07
E.ON Česká republika, a.s. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297,
397 01 Písek:
- vyjádření o existenci zařízení distr. soustavy ze dne 3.5.2007 pod zn.: SI75847- Z050712850
Dotčené orgány (doručování obyčejně):
OBECNÍ ÚŘAD MALENICE, 387 06 Malenice č.p. 95
MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, odbor ŽP:
- vyjádření ze dne 21.8.2007 pod č.j. ŽP/2722/5666/07/JBr
MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, odbor stavební úřad, památková péče:
- sdělení ze dne 3.5.2007 pod č.j. SÚ/1257/1257/07 (území s archeologickými nálezy)Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/3062/3063/336/07/Šo Volyně dne 4.9.2007
Vyřizuje: Jan Šochman


ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katovická 175
386 01 StrakoniceVýzva k zaplacení správního poplatku

Podle § 6 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších zákonů, Vás vyzýváme, abyste do 15 dnů ode dne doručení této výzvy zaplatil správní poplatek
1000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun
stanovený podle sazebníku správních poplatků, položka 18 zákona č. 634/2004 Sb., za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem:
,, Malenice, V POLÍCH – kabel NN“, SB-5007-271, s navrženým umístěním stavby v k.ú. a obci Malenice. Poloha stavby je zakreslena v předloženém situačního zakreslení v měřítku 1:500 na podkladu katastrální mapy v měř. 1:2880.
Nebude-li poplatek v uvedené lhůtě zaplacen, úkon se na základě § 6 odst. 3 citovaného zákona neprovede (rozhodnutí nebude vydáno).

Uvedenou částku zaplaťte připojenou poštovní poukázkou na účet Městského úřadu ve Volyni.Vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v á
Příloha:
- poštovní poukázka na 1000,- KČ
autor: Odbor výstavby a ŽP
datum: 20.09.'07
Diskuse na téma: Veřejná vyhláška

počet příspěvků v diskusi: 1 (poslední v 10:54 02.11.'07)
| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |