volyne.info
homepage
sobota,
svátek má Blanka
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

16.09.'07, Odbor výstavby a ŽP, Radnice, Úřední deska
počet přístupů: 4267
Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením na energetickou stavbu pod ozn.: Hoštice u Volyně, č.k. 812/2 - KNN, P. Vlček, dílna
Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/2930/336/07/Šo Volyně dne 4.9.2007
Vyřizuje: Jan Šochman

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ SPOJENÉHO SE STAVEBNÍM ŘÍZENÍM
a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dne 21.8.2007 podal žadatel E.ON Česká republika, a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, v zastoupení plnou mocí ze dne 27.4.2007 společností, kterou je:
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČ 25185969, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod ozn.: „Hoštice u Volyně, č.k. 812/2 – KNN, P.VLČEK, DÍLNA“, SB-5006-317, s navrženým umístěním stavby na pozemku p.č. KN 818/3, 818/1, st. 103/1, st. 125/2 ZE 45, ZE 818/6, ZE 818/1, ZE 818/2 vše v k.ú. a obci Hoštice u Volyně.
Poloha stavby je zakreslena v předloženém situačního zakreslení v měřítku 1:500 na podkladu katastrální mapy v měř. 1:2880.
Městský úřad Volyně, odbor výstavby a ŽP jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením podle ustanovení § 78 stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení. Stavební úřad spojil územní a stavební řízení vzhledem k tomu, že jsou podmínky v území jednoznačné. Současně stavební úřad nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
5. října 2007 (pátek) v 9.00 hodin
se schůzkou pozvaných u administrativní budovy spol AGRO PRÁCHEŇ v obci Hoštice.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby a ŽP MěÚ
ve Volyni. Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Uvedeným dnem podáním návrhu bylo zahájeno územní řízení.
Podle ustanovení §87 (2) stavebního zákona k zahájení územního řízení: žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem (tj. na administrativní budově areálu spol AGRO PRÁCHEŇ v obci Hoštice do doby veřejného ústního jednání a na úřední desce obce Hoštice, . Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Rozsah řešení stavby:
- kabelové vedení NN 0,4 kV: zemní kabel NAYY 4 x 150 mm2 délka: 151 m.
Popis trasy:
Jedná se o připojení nového odběrného místa pana Vlčka v obci Hoštice novým kabelovým vedením NN na distribuční síť E.ON. Ze stávající kabelové skříně (poz. 01 na p.č. ZE 45) vyveden kabel se zasmyčkováním v kabelové skříni SS100 (poz. 02 na p.č. st. 103) a ukončen v kabelové skříni SS100 (poz. 03 na p.č. st. 125/2).

vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v á
Příloha
- pro žadatele v zastoupení (ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., sídlo: Katovická č.p. 175, 386 01 Strakonice): výzva k zaplacení správního poplatku


Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Hoštice nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ........................... Sejmuto dne.............................................…


..................................................…………...
(Podpis a razítko oprávněné osoby)


Potvrzení vyvěšení a sejmutí této vyhlášky zašle OÚ Malenice odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni do 20 dnů od jejího vyvěšení.


Obdrží:
Účastníci řízení (do vlastních rukou):
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice:
- zastupující žadatele plnou mocí
Obec Hoštice, Hoštice č.p. 29, 387 01 Volyně:
- vyjádření ze dne 30.5.2007
Účastníci řízení (doručování obyčejně):
POZEMKOVÝ FOND ČR, Územní pracoviště PF, se sídlem Ul. Otakara Ševčíka
č. 1943, 397 01 Písek:
- pozemky ve správě p.č. st. 103/1, st. 125/2, PK 45, PK 818/6, PK 818/2, PK 818/1
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1008C07/34 ze dne 25.6.2007
Vladimír Vlček, Hoštice 78, 387 01 Volyně:
- vlastník budovy na p.č. st. 103/1, st. 125/2
AGRO PRÁCHEŇ, Svaryšov 4, 387 01 Volyně:
- vlastník budovy na p.č. st. 124, st. 125/3, st. 125/4
- souhlasné prohlášení nájemce ze dne 4.6.2007
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box 56,
130 76 Praha 3:
- vyjádření existenci sítě SEK ze dne 8.2.2007 pod č.j. 16139/07/CCB/M00
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., České Budějovice, Nádražní 701, 397 11 Písek:
- vyjádření k vodovodnímu řadu ze dne 16.2.2007 pod zn.: 89803/Šo/07
E.ON Česká republika, s.r.o. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297,
397 01 Písek:
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 15.02.2007 pod zn.: SI75847-Z050704035
Dotčené orgány:
OBECNÍ ÚŘAD HOŠTICE, sídlo: Hoštice č.p. 29, 387 01 Volyněautor: Odbor výstavby a ŽP
datum: 16.09.'07
Diskuse na téma: Veřejná vyhláška

počet příspěvků v diskusi: 1 (poslední v 10:56 02.11.'07)
| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |