volyne.info
homepage
středa,
svátek má Ambrož a Aenjamín
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

12.09.'07, Odbor výstavby a ŽP, Radnice, Úřední deska
počet přístupů: 3696
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání na energetickou stavbu pod ozn.: Lčovice - chaty 2 - kabel NN
Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/2977/336/07/Šo Volyně dne 3.9.2007
Vyřizuje: Jan Šochman


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
SPOJENÉHO SE STAVEBNÍM ŘÍZENÍM
a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dne 27.8.2007 podal žadatel E.ON Česká republika, a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, v zastoupení plnou mocí ze dne 21.4.2007 společností, kterou je:
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČ 25185969, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení pod ozn.:
,,Lčovice, chaty 2 – kabel NN“, SB-5005-185, s navrženým umístěním stavby v k.ú. a obci Malenice. Poloha stavby je zakreslena v předloženém situačního zakreslení v měřítku 1:500 na podkladu katastrální mapy v měř. 1:2880.
Městský úřad Volyně, odbor výstavby a ŽP jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením podle ustanovení § 78 stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení. Současně stavební úřad nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
5. října 2007 (pátek) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných na obecním úřadu v Malenicích.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby a ŽP MěÚ
ve Volyni. Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k žádosti uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Uvedeným dnem podáním žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Podle ustanovení §87 (2) stavebního zákona k zahájení územního řízení: žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem - tj. na úřední desce obecního úřadu v Malenicích. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Rozsah řešení stavby:
TS – 09 - kabelové vedení NN 0,4 kV: zemní kabel NAYY 4 x 50 mm2 délka: 374 m:
- na pozemcích p.č. KN: 2244/1, 2169/2, 2169/5, 2152/4, 2718/1, 2151, 2150, 2147/13, 2149, 2147/2, st. 260, st. 261, st. 262, st. 253;
01 – 04 - kabelové vedení NN 0,4 kV: zemní kabel NAYY 4 x 25 mm2 délka: 114 m:
- na pozemcích p.č. KN: 2147/13, 2150, st. 258, st. 257, st. 239;
06 – 07 - kabelové vedení NN 0,4 kV: zemní kabel NAYY 4 x 25 mm2 délka: 49 m:
- na pozemcích p.č. KN: st. 261, 2149, st. 263;
09 – 10 - kabelové vedení NN 0,4 kV: zemní kabel NAYY 4 x 25 mm2 délka: 29 m:
- na pozemcích p.č. KN: st. 253, 2147/15, 2147/14, st. 254;
11 – 12 - kabelové vedení NN 0,4 kV: zemní kabel NAYY 4 x 25 mm2 délka: 79 m:
- na pozemcích p.č. KN: 2144/1, st. 252;

Technické řešení a popis trasy:
Předmětem PD je vybudování nové trafostanice 22/0,4 kV a kabelového vedení NN 0,4 kV. Účelem je zajistit dodávku elektrické energie 0,4 kV pro lokalitu chat v odlehlé části obce Malenice.


vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v áPříloha
- pro žadatele v zastoupení (ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., sídlo: Katovická č.p. 175, 386 01 Strakonice): výzva k zaplacení správního poplatku


Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Malenice nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ........................... Sejmuto dne.............................................…


..................................................…………...
(Podpis a razítko oprávněné osoby)


Potvrzení vyvěšení a sejmutí této vyhlášky zašle OÚ Malenice odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni do 20 dnů od jejího vyvěšení.


Obdrží:
Účastníci řízení (do vlastních rukou):
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice:
- zastupující žadatele plnou mocí
Obec Malenice, 387 06 Malenice č.p. 95:
- vlastník p.č. KN 2169/2, KN 2152/4, KN 2151, KN 2149
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/1 ze dne 29.3.2007
- souhlas s pracemi v ochranném pásmu lesa p.č. 2164/1 ze dne 3.2.2004
Účastníci řízení (doručování veřejnou vyhláškou):
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5,
371 21 České Budějovice:
- právo hospodařit s p.č. 2718/1
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo: 401170, č. 5005185/2 ze dne 22.6.2007
- stanovisko ze dne 30.4.2007 pod zn.: 2007/20952/142-M
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box 56,
130 76 Praha 3:
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 20.4.2007 pod č.j. 64828/07/CCB/M00
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., České Budějovice, Nádražní 701, 397 11 Písek:
- vyjádření k vnějšímu ochrannému pásmu ze dne 4.5.2007 pod zn.: 10773/Šo/07
E.ON Česká republika, a.s. Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297,
397 01 Písek:
- vyjádření o existenci zařízení distr. Soustavy ze dne 3.5.2007 pod zn.: S975847- Z050712845
Jednota SD Volyně, nám. Hrdinů 69, 387 01 Volyně:
- vlastník p.č. KN 2150, ZE 2150
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/3 ze dne 29.3.2007
Pavel Nárovec, 387 06 Malenice č.p. 87:
- vlastník p.č. ZE 2169/6, KN 2169/5
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/4 ze dne 29.3.2007
Václav Dejmek, 387 06 Malenice č.p. 46:
- spoluvlastník p.č. KN 2147/2
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/5 ze dne 29.3.2007
Jarmila Hošková, Mírová 927, 386 01 Strakonice:
- spoluvlastník p.č. KN 2147/2
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/5 ze dne 29.3.2007
Marie Hrubá, Kolářova 301, 387 11 Katovice:
- spoluvlastník p.č. KN 2147/2
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/5 ze dne 29.3.2007
Lenka Vlčková, Lomená 253/5, 360 04 Karlovy Vary 4 – Bohatice:
- spoluvlastník p.č. KN 2147/2
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/5 ze dne 29.3.2007
Václav Kozelka, Máchova 894, 386 01 Strakonice:
- spoluvlastník p.č. st. 260
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/6 ze dne 29.3.2007
Jana Kozelková, Máchova 894, 386 01 Strakonice:
- spoluvlastník p.č. st. 260
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/6 ze dne 29.3.2007
Ing. Mojmír Švehla, U Olivovny 1640, 251 01 Říčany:
- vlastník p.č. st. 261
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/7 ze dne 29.3.2007
Jiří Roučka, Karla Čapka 571, 387 01 Volyně:
- spoluvlastník p.č. st. 262
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/8 ze dne 29.3.2007
Jana Roučková, Karla Čapka 571, 387 01 Volyně:
- spoluvlastník p.č. st. 262
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/8 ze dne 29.3.2007
Václav Hůda, Chelčického 269, 386 01 Strakonice:
- spoluvlastník p.č. st. 263
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/9 ze dne 29.3.2007
Ladislava Hůdová, Chelčického 269, 386 01 Strakonice:
- spoluvlastník p.č. st. 263
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/9 ze dne 29.3.2007
Václav Podlešák, Stavbařů 208, 386 01 Strakonice:
- spoluvlastník p.č. st. 254, KN 2147/14, KN 2147/15
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/10 ze dne 29.3.2007
Marie Podlešáková, Stavbařů 208, 386 01 Strakonice:
- spoluvlastník p.č. st. 254, KN 2147/14, KN 2147/15
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/10 ze dne 29.3.2007
Ing. Jana Lelková, Lipová 425, 386 01 Strakonice – Dražejov:
- vlastník p.č. st. 239
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/11 ze dne 9.5.2007
Alice Chalupová, Václava Nového 534, 337 01 Rokycany – Nové Město:
- vlastník p.č. st. 258
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/12 ze dne 14.5.2007
Eva Majerová, Palackého 62, 387 01 Volyně:
- vlastník p.č. st. 252
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/13 ze dne 9.5.2007
Vilém Peřka, Johnova 361, 385 01 Vimperk:
- spoluvlastník p.č. st. 253
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/14 ze dne 25.5.2007
Marie Peřková, Johnova 361, 385 01 Vimperk:
- spoluvlastník p.č. st. 253
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/14 ze dne 25.5.2007
Václav Neužil, Zámostí 16, 387 06 Malenice:
- spoluvlastník p.č. KN 2144/1
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/15
Drahoslava Neužilová, Zámostí 16, 387 06 Malenice:
- spoluvlastník p.č. KN 2144/1
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
č. 5005185/15
Eduard Oberfalcer, Buková 255, 386 01 Strakonice – Dražejov:
- spoluvlastník p.č. st. 257
- prohlášení vlastník nemovitosti ze dne 10.3.2007
Božena Oberfalcerová, Buková 255, 386 01 Strakonice – Dražejov:
- spoluvlastník p.č. st. 257
- prohlášení vlastník nemovitosti ze dne 10.3.2007
Stanislav Vojta, K Cihelně 92, 387 06 Malenice:
- vlastník p.č. ZE 2169/1, KN 2169/3
- souhlas vlastníka sousední nemovitosti ze dne 15.3.2007
Jaroslava Mrázová, 387 06 Malenice č.p. 140:
- vlastník p.č. 2138
- souhlas s pracemi v ochranném pásmu lesa p.č. 2139 ze dne 28.2.2004
Helena Frnochová, 387 06 Malenice č.p. 71:
- vlastník p.č. 2147/1
- souhlas s pracemi v ochranném pásmu lesa p.č. 2147/1 ze dne 26.2.2004
Zdeněk Novotný, Lčovice 39, 384 81 Čkyně:
- souhlas s pracemi v ochranném pásmu lesa p.č. 661 k.ú. Lčovice ze dne 26.2.2004
Dotčené orgány (doručování obyčejně):
OBECNÍ ÚŘAD MALENICE, 387 06 Malenice č.p. 95:
- vyjádření k záměru ze dne 19.3.2007
MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, odbor ŽP:
- vyjádření ze dne 22.5.2007 pod č.j. ŽP/1637/3214/07/JBr
- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ze dne 9.7.2007 pod zn. ŽP/2201/4619/S-2731/2007-EP
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5,
371 21 České Budějoviceautor: Odbor výstavby a ŽP
datum: 12.09.'07
Diskuse na téma: Veřejná vyhláška

počet příspěvků v diskusi: 1 (poslední v 10:58 02.11.'07)
| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |