volyne.info
homepage
středa,
svátek má Ambrož a Aenjamín
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

03.09.'07, Odbor výstavby a ŽP, Radnice, Úřední deska
počet přístupů: 3141
Veřejná vyhláška
Územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu pod ozn.: Malenice - roubené domky - VN, TS, NN
Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/1938/328/07/Šo Volyně dne 22.8.2007
Vyřizuje: Jan Šochman


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
A STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Volyně, odbor výstavby a ŽP jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obdržel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení dne 1.6.2007, kterou podal žadatel E.ON Česká republika, s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, v zastoupení plnou mocí ze dne 21.4.2007 společností: ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČ 25185969, sídlo: Katovická 175, 386 01 Strakonice, pod ozn.: ,,Malenice – roubené domky – VN, TS, NN“, s navrženým umístěním stavby na pozemcích v k.ú. a obci Malenice.

Stavební úřad posoudil tuto žádost podle § 90 a § 111 stavebního zákona a na základě posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona


rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona
stavební povolení


na stavbu pod označ.: ,,Malenice – roubené domky – VN, TS, NN“, s navrženým umístěním stavby na pozemcích p.č. v k.ú. a obci Malenice:
- KN 1178/1, 1186, 1189, 1190/1, 1310/1, 1312, 1350/3, 1401, 1436/2, 2684, 2696/1, 2696/2, 2697/2;
- PK 1178/1, 1187, 1190, 1383, 2684, 2696.
Poloha stavby je zakreslena v předložených třech situačních zakreslení v měřítku 1:500 na podkladu katastrální mapy v měř. 1:2880.
Rozsah řešení navrhované stavby:
SO 01 – Trafostanice BTS do 400 kVA:
typ: 22/0,4 kV do 400 kVA na jednoduchém betonovém sloupu;
- umístění na p.p.č. 2696 PK;
SO 02 – Venkovní vedení VN 22 kV:
č.b. 7 – TS venkovní vedení 22 kV 25-ADX-K 3x35 mm2 39 m;
- umístění na p.p.č. 1401 KN (PK), p.č. 1383 (PK), 1436/2 KN, s ukončením v nové trafostanici na p.p.č. 2696 PK;
SO 03 – Kabelové vedení NN 0,4 kV – roubené domky (zemní kabel):
TS – 01 kabel NN 0,4 kV NAYY 4x240 mm2 2x 23 m
01 – 03 kabel NN 0,4 kV NAYY 4x150 mm2 128 m
01 – 06 kabel NN 0,4 kV NAYY 4x150 mm2 546 m;
- umístění na p.p.č. KN: 1178/1, 1186, 1189, 1190/1, 2684, 2696/1;
a na p.č. PK: 1178/1, 1187, 1189, 1190, 2684, 2696;
SO 04 - Kabelové vedení NN 0,4 kV – RD p. Rod (zemní kabel)::
01 – 07 kabel NN 0,4 kV NAYY 4x150 mm2 287 m;
- umístění na p.p.č. KN: 1178/1, 2684, 2696/2, 1310/1, 1312, 2697/2, 1350/3,
p.č. st. 375 a na p.č. PK: 1310.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1.Stavba bude umístěna a provedena dle předložené ověřené projektové dokumentace tak, jak je vyznačeno umístění stavby ve výkresech situací v měřítku 1:500, ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval v květnu roku 2007 ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice,
IČ 25185969.

2.Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemky vymezují v nezbytně nutném rozsahu pozemky k.ú. Malenice p.č.:
- KN 1178/1, 1186, 1189, 1190/1, 1310/1, 1312, 1350/3, 1401, 1436/2, 2684, 2696/1, 2696/2, 2697/2;
- PK 1178/1, 1187, 1190, 1383, 2684, 2696.

3.Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním úřadem.

4.Za soulad prostorové polohy s dokumentací odpovídá investor.

5.Staveniště tvoří pouze nezbytná část pozemků v trase podzemního vedení.

6.Stavební pozemky po skončení prací uvést do původního stavu.

7.Při realizaci stavby bude zajištěna bezpečnost osob a dodržovány předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

8.Před započetím zemních prací budou správci podzemních vedení vytyčeny trasy těchto vedení:
- STL plynovodu a současně budou respektovány podmínky vyjádření o existenci zařízení ze dne 30.11.2006 pod zn. 29987 spol. Jihočeská plynárenská a.s., odbor STL a VTL sítí, Vrbenská 2, 371 47 České Budějovice;
- sítě elektronických komunikací a současně budou respektovány podmínky vyjádření o existenci sítě SEK ze dne 30.11.2006 pod č.j. 205073/06/CCB/VV0
spol. TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box 56, 130 76 Praha 3;
- zařízení distribuční soustavy VN a současně budou respektovány podmínky vyjádření o existenci ze dne 27.11.2006 pod zn.:SI75847-Z050634011 spol.
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297, 397 01 Písek;
- vodovod a kanalizace ve správě obce Malenice tak, jak je uvedeno ve vyjádření ze dne 19.3.2007 k inženýrským sítím od OÚ Malenice.

9.Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných
technických požadavcích na výstavbu - § 45 a závazná ustanovení obsažená
v příslušných technických normách.

10.Bude respektováno ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a sdělení orgánu státní památkové péče, kterým je MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice: odbor stavební úřad, odd. památková péče, tj. sdělení ze dne 3.5.2007 pod č.j. SÚ/1230/1230/07.
Území na němž bude prováděna stavební činnost je územím s archeologickými nálezy.

11.Bude respektováno ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., tak, jak je uvedeno ve vyjádření ze dne 7.5.2007 pod č.j. ŽP/1376/2686/07/JBr, které vydal MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, odbor ŽP, odd. OpaK a současně předchozí vyjádření ze dne 2.9.2004 pod č.j. ŽP/2381/3955/04/JBR a ze dne 5.12.2005 pod č.j. ŽP/5792/05/JBR s následujícím textem:
Z hlediska zákona sdělujeme, že lokalita, ve které má být realizován předložený záměr, je z hlediska územního systému ekologické stability (ÚSES) oblastí interakčního prvku Dubovec, kde návrh opatření předpokládá zachování a ochranu přirozeného charakteru harmonického krajinného segmentu. Lokalita svou povahou odpovídá charakteru blízkého regionálního biocentra Betaň, které reprezentuje typickou krajinu Volyňska.
Z hlediska územního plánu obce Malenice pak jde o lokalitu kde byla odsouhlasena výstavba rekreačních zařízení a rodinných domů, při splnění podmínek ochrany přírody, z nichž nejdůležitější je skutečnost, že bude respektováno ochranné pásmo lesa a přírodní charakteristiku lokality, tzn. že v maximální míře zůstane zachována vzrostlá zeleň, případně bude provedeno její doplnění, při stavbách budou preferovány přírodní materiály a celý areál bude umístěn způsobem minimálně narušujícím krajinný ráz místa, přičemž rozsah zástavby se do budoucna nebude živelně zvětšovat na úkor interakčního prvku ÚSES.

12.Je nutno respektovat zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění a dodržovat vyjádření orgánu ZPF, ze dne 7.5.2007 pod č.j. ŽP/1376/2686/07/JBr, které vydal MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, odbor ŽP, odd. ZPF.
V případě, že skrývka pod komunikaci nebude provedena před pokládkou kabelu NN je nutno dodržovat ochranu zemědělského půdního fondu specifikovanou v § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění.

13.Při realizaci stavby budou dodrženy ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a dodržovat vyjádření orgánu OH ze dne 7.5.2007 pod č.j. ŽP/1376/2686/07/JBr, které vydal MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, odbor ŽP, odd. OH:
Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po vytřídění přednostně využity nebo nabídnuty k recyklaci a zbylé pak odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavebník zajistí před užíváním stavby na stavební úřad předložení dokladu o tom, jak byly veškeré odpady vzniklé při stavbě využity nebo předány k odstranění.

14.Při realizaci stavby budou dodrženy ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, jelikož se stavba nachází ve II. vnitřním ochranném pásmu vodního zdroje Nišovice tak, jak uvádí souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona, vydaný dne 5.6.2007 pod zn. ŽP/1811/3667/S-2725/2007-EP, který vydal MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice: odbor ŽP, odd. VH, a stanovené podmínky:
1) Stavba bude provedena dle vypracované projektové dokumentace.
2) Během provádění prací nesmí dojít k úniku ropných a toxických látek a ani jiných škodlivin.

15.Bude respektováno stanovisko ze dne 27.11.2006 pod zn. 7562/Šo/06, které vydala spol. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., České Budějovice, Nádražní 701, 397 11 Písek.

16.Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, který bude určen ve výběrovém řízení. Zhotovitel bude nahlášen písemně na stavební úřad včetně doložení kopie živnostenského listu, který opravňuje k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.

17.Na stavbě musí být k dispozici dokumentace a všechny doklady týkající se
provádění stavby.

18.O stavbě bude veden stavební deník o provádění stavby.

19.Stavba bude dokončena do 31.prosince roku 2009.

20.Dokončenou stavbu lze užívat, pokud byla provedena v souladu se stavebním povolením a na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120 zákona č, 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Odůvodnění:

Žadatel E.ON Česká republika, a.s. Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice, v zastoupení plnou mocí spol. ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČ 25185969, podal u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. V příloze žádosti byly předloženy doklady o vlastnictví stavebních pozemků, informace o parcelách sousedních pozemků, vyjádření správců stávajících inženýrských sítí, vyjádření dotčených orgánů a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu.
Účastníci řízení byly stanoveni stavebním úřadem v souladu s § 85 stavebního zákona tak, že jsou to osoby - žadatel a dále osoby vlastnící dotčené a sousední pozemky mající společné hranice s pozemkem, na kterém se umísťuje stavba a její části, tj. jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně správců inženýrských sítí v dotčeném území.
Stavební úřad spojil na základě usnesení vydaného pod č.j. SÚ/1938A/328/07/Šo ze dne 22.8.2007 územní a stavební řízení, jelikož jsou podmínky v území jednoznačné, v souladu s územním plánem obce.
Stavební úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením opatřením ze dne 1.6.2007 a nařídil ústní jednání a ohledání na místě, které se konalo dne 17.7.2007 na místě navrhované stavby. Z jednání byl pořízen protokol. Žádné další námitky ani připomínky nebyly v řízení nebyly uplatněny.
Stavební úřad zjistil, že umístění stavby není v zásadě v rozporu s územním plánem obce.
V průběhu územního a stavebního řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby k územnímu a stavebnímu řízení splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, stanovené vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.
Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a podmínky stanovené těmito orgány byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Žadatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na němž se stavba umísťuje, jiné právo dané příslušnými smlouvami.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící k umístění a provedení stavby a rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude započato s využitím území ke stanovenému účelu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, (OREG), U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni.


Vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v á

Příloha: protokol
Poznámka: ověřená projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení žadateli č. 5 a OÚ č. 6 budou odeslány po nabytí právní moci rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce OÚ Malenice nejméně po dobu 15 dnů. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce je dnem doručení.

Vyvěšeno dne ........................... Sejmuto dne.............................................…


..................................................…………...
(Podpis a razítko oprávněné osoby)


Potvrzení vyvěšení a sejmutí této vyhlášky zašle OÚ Malenice odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni do 20 dnů od jejího vyvěšení.


Obdrží:
Účastníci řízení (doručit do vlastních rukou):
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., IČ 25185969, sídlo: Katovická 175,
386 01 Strakonice:
- zastupující žadatele plnou mocí ze dne 21.4.2007
Obec Malenice, sídlo: 387 06 Malenice 95:
- vlastník p.č. 2684 PK, 2696 PK, 2684 KN, 2697/3 KN, 1383 PK, 2697 PK
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 5006275/1 ze dne 29.3.2007 k p.č. 2684 PK, 2696 PK, 2684 KN, 1383 PK
Účastníci řízení (doručit veřejnou vyhláškou a obyčejně):
Ing. Petr Jaburek, Kmochova 191/71, 674 01 Třebíč 1 – Týn:
- spoluvlastník p.č. 1178/1, 1185/1, 1189, PK: 1178/1, 1187, 1190, 1188
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 5006275/3 ze dne 29.3.2007 k p.č. 1178/1, 1185/1, 1189, PK: 1178/1, 1187, 1190, 1188
Ing. Otakar Koudelka, Dolní Lhota 23, 678 01 Blansko 1:
- spoluvlastník p.č. 1178/1, 1185/1, 1189, PK: 1178/1, 1187, 1190, 1188
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 5006275/3 ze dne 29.3.2007 k p.č. 1178/1, 1185/1, 1189, PK: 1178/1, 1187, 1190, 1188
Eva Uhlířová, Kovanín 11, Zálezly, 384 81 Čkyně:
- vlastník p.č. 1312 KN
- spoluvlastník p.č. 1350/3 KN, 2697/2 KN, 1310 PK
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 5006275/4 ze dne 29.3.2007 k p.č. 1312 KN
Zdeněk Rod, 384 81 Čkyně č.p. 175:
- spoluvlastník p.č. 1350/3 KN, 2697/2 KN, 1310 PK
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 5006275/5 ze dne 29.3.2007 k p.č. 1350/3 KN, 2697/2 KN, 1310 PK
Jaroslav Kotrba, Zámostí 22, 387 06 Malenice:
- vlastník p.č. 1311/1, 1311/2
Roman Doule, Černětice 54j, 387 01 Volyně:
- vlastník p.č. 1350/5 KN
Václav Lukeš, Zámostí 14, 387 06 Malenice:
- vlastník p.č. 1428 PK
MUDr. Josef Toman, Pivovarská 332/18, 385 01 Vimperk:
- vlastník p.č. 1430 PK, 1431 PK
Eva Maroušková, Na Bukovce 44, 387 06 Malenice:
- spoluvlastník p.č. 1401 PK
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 5006275/2 ze dne 29.3.2007 k p.č. 1401 PK, 1401 KN
Růžena Koubová, Na Bukovce 44, 387 06 Malenice:
- spoluvlastník p.č. 1401 PK
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 5006275/2 ze dne 29.3.2007 k p.č. 1401 PK, 1401 KN
Josef Novotný, 387 06 Malenice č.p. 9:
- vlastník p.č. 1402/2
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box 56,
130 76 Praha 3:
- vyjádření existenci sítě PVKS ze dne 30.11.2006 pod č.j. 205073/06/CCB/VV0
Jihočeská plynárenská a.s., odbor STL a VTL sítí, Vrbenská 2,
371 47 České Budějovice:
- vyjádření o existenci zařízení ze dne 30.11.2006 pod zn. 29987
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297,
397 01 Písek:
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 27.11.2006 pod zn.: SI75847-Z050634011
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., České Budějovice, Nádražní 701, 397 11 Písek:
- stanovisko ze dne 27.11.2006 pod zn. 7562/Šo/06
Dotčené orgány (doručit obyčejně):
Obecní úřad Malenice, sídlo: 387 06 Malenice 95:
- vyjádření ze dne 19.3.2007 k inženýrským sítím
MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice:
- odbor ŽP:
- stanovisko ze dne 7.5.2007 pod č.j. ŽP/1376/2686/07/JBr
- odbor stavební úřad, památková péče:
- sdělení ze dne 3.5.2007 pod č.j. SÚ/1230/1230/07

autor: Odbor výstavby a ŽP
datum: 03.09.'07
Diskuse na téma: Veřejná vyhláška

| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |