volyne.info
homepage
čtvrtek,
svátek má Filip
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

13.08.'07, Eva Popelková, Radnice, Zápisy z jednání
počet přístupů: 2469
Zápis ze 31. rady města ze dne 25. července 2007
P r o g r a m j e d n á n í :
1/ Materiály odboru správy majetku města a investic
2/ Materiály odboru správy domovního majetku města
3/ Materiály finančního odboru
4/ Materiály starostky města a tajemnice MěÚ

Z  á p i s
z 31. jednání rady města, které se konalo dne 25. července 2007
v 16,00 hod. v kanceláři starostky města

P ř í t o m n i :
Starostka: ing. Lenka Nestřebová
Místostarosta: ing. Václav Valhoda
Členové: ing. Martin Červený
Augustin Hronek
ing. František Volmut
Tajemnice MěÚ: Věra Bendlová

O v ě ř o v a t e l é z á p i s u :
ing. Martin Červený a Augustin Hronek

P r o g r a m j e d n á n í :
1/ Materiály odboru správy majetku města a investic
2/ Materiály odboru správy domovního majetku města
3/ Materiály finančního odboru
4/ Materiály starostky města a tajemnice MěÚ

RM schválila program jednání a přistoupila k jednotlivým bodům programu.

ad 1/
RM se seznámila s materiály odboru správy majetku města a po celkovém projednání přijala následující:

Usnesení č. 35/7/07:
Rada města Volyně ukládá vyčíslit náklady na materiál pro odvod dešťových vod a úpravu terénu před domy čp. 34 a 36 v obci Černětice a předložit na příštím jednání RM.
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 Zodpovídá: p. Prix
Termín: 30.7.2007
Usnesení č. 36/7/07:
Rada města Volyně ukládá vyčíslit náklady na materiál pro odvod dešťových vod od domu čp. 11
v Černěticích a předložit na příštím jednání RM.
Pro:5, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: p. Prix
Termín: 30.7.2007
Usnesení č. 37/7/07:
RM schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace na akci „Volyně – vodovod Zechovice“ firmu ing. Lenka Brücklerová, 1. máje 1142, Strakonice.
Pro: 5, proti:0, zdržel se: 0

Usnesení č. 38/7/07:
RM schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace na akci „Jímací zářez ÚV Nišovice“ firmu VaK JČ
a. s. B. Němcové 2, České Budějovice.

Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 39/7/07:
RM schvaluje jako zhotovitele projektové dokumentace na akci „Volyně – vodovod a kanalizace na Hradčanech“ firmu ing. Lenka Brücklerová, 1. máje 1142, Strakonice.
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 40/7/07:
RM souhlasí se změnou návrhu technologického řešení úpravny vody Nišovice.
Pro: 5, proti: 0, zdržel :0
Usnesení č. 41/7/07:
RM schvaluje SVJ domu čp. 587, Volyně, prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství u domu
čp. 587 Volyně.

-1-
ad 2/
RM se seznámila s materiály odboru správy domovního majetku města a po celkovém projednání přijala následující:

Usnesení č. 42/7/07:
RM neschvaluje žádost paní Věry Teubnerové o snížení splátek a vyrovnání dluhu za neuhrazené nájemné
a zálohy na služby za užívání bytu ve Volyni.
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení č. 43/7/07:
RM ukládá projednat započtení přeplatku paní Věry Teubnerové z vyúčtování služeb za rok 2006 tak, jak předkládá odbor správy domovního majetku města a zaplacení zbytku dlužné částky ve třech splátkách tak, aby dlužná částka byla splacena do 31.10.2007.
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: p. Blahout
Termín: 10.8.2007
Usnesení č. 44/7/07:
RM schváluje nabídky na stavební úpravy domu čp. 40 na nám. Svobody ve Volyni a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s prvním v pořadí dle výběrové komise.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1

Usnesení č. 45/7/07:
RM ukládá zahájit akci „stavební úpravy domu čp. 40 na nám. Svobody ve Volyni“ v navrhovaném rozsahu dle původního zadání pro výběr zhotovitele po uzavření smlouvy o dílo s firmou Zdeněk Eichler, Na Vyhlídce 609, Volyně.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se:1
Zodpovídá: p. Blahout
Termín: 3.8.2007

Usnesení č. 46/7/07:
RM schvaluje nabídky na stavební úpravy domu čp. 67 na nám. Hrdinů ve Volyni a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s prvním v pořadí dle výběrové komise.

Usnesení č. 47/7/07:
RM ukládá zahájit akci „stavební úpravy domu čp. 67 na nám. Hrdinů ve Volyni“ v navrhovaném rozsahu dle původního zadání pro výběr zhotovitele po uzavření smlouvy o dílo s firmou Zdeněk Eichler, Na Vyhlídce 609, Volyně.
Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1
Zodpovídá: p. Blahout
Termín: 3.8.2007
Usnesení č. 48/7/07:
RM ukládá akci „stavební úpravy domu čp. 39 na nám. Svobody ve Volyni“ pozastavit do rozhodnutí ZM, kde bude předložena rozpočtová změna OSDMM.
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: p. Blahout
Termín: 27.7.2007
Usnesení č. 49/7/07:
RM ukládá podepsat smlouvu s firmou Bachl spol. s r. o. Bohumilice, na dodávku oken pro dům čp. 42 na nám. Svobody ve Volyni.
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: p. Blahout
Termín: 3.8.2007
Usnesení č. 50/7/07:
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 20 v domě čp. 702 Pod Malsičkou ve Volyni s Ladou Všetečkovou ke dni 31.7.2007.
Pro: 5, proti:0 , zdržel se:0
Zodpovídá: p. Blahout
Termín: 31.7.2007
-2-


Usnesení č. 51/7/07:
RM ukládá zveřejnit veřejnou vyhláškou pronájem bytu č. 20 v domě čp. 702 Pod Malsičkou ve Volyni.
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: p. Blahout
Termín: 31.7.2007


ad 3/
RM se seznámila s materiály finančního odboru a po celkovém projednání přijala následující:

Usnesení č. 52/7/07:
RM ukládá předložit na vědomí zastupitelstvu města (v měsíci září) rozpočtové opatření č. 5.
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: ing. Velková
Termín: 10.8.2007


Usnesení č. 53/7/07:
RM schvaluje žádost manželů Bláhových, bytem Sídliště 1.máje 1147, Strakonice, o prodloužení termínu splácení půjčky z Fondu rozvoje bydlení do 31.12.2007.
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení č. 54/7/07:
RM neschvaluje uzavření smlouvu se společností ECO – ECONOMIC § COMMERCIAL OFFICE, s.r.o.
Pro: 3, proti: 2, zdržel se: 0
Zodpovídá: starostka
Termín: 3.8.2007

ad 4/
Usnesení č. 55/7/07:
RM ukládá vypsat výběrové řízení pro výběr firmy na zpracování žádosti k dotačním programům
z evropských strukturálních fondů na roky 2007-2013.
Pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
Zodpovídá: starostka
Termín: 3.8.2007


ing. Václav Valhoda místostarosta
ing. Lenka Nestřebová starostka
-3-
autor: Eva Popelková
datum: 13.08.'07
Diskuse na téma: Zápis ze 31. rady města ze dne 25. července 2007

| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |