volyne.info
homepage
čtvrtek,
svátek má Filip
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

11.06.'07, Odbor výstavby a ŽP, Radnice, Úřední deska
počet přístupů: 2348
Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení řízení o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území ke stavbě pod ozn.: Stavební úpravy a přístavba objektu RD na p.č. st. 66 k.ú. Počátky u Volyně (Prkošín)
Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/1735/336/07/Šo Volyně dne 30.5.2007
Vyřizuje: Jan ŠochmanVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY A
O ZMĚNĚ VLIVU STAVBY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ


Dne 21.5.2007 podal žadatel: Martin Němec, s adresou trvalého pobytu: Petra Bezruče 640, 386 01 Strakonice, žádost o vydání rozhodnutí: o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území na stavbu pod ozn.: „Stavební úpravy a přístavba objektu RD“, s umístěním objektu na stavebním pozemku p.č. st. 66 v katastrálním území Počátky u Volyně (Prkošín) a obci (městys) Čestice.
Účelem stavebních úprav jsou dispoziční změny k výstavbě jednoho bytu o velikosti 1+4, zaujímající plochu v přízemí a podkroví tak, aby byla zajištěna kvalita bydlení.
Městský úřad Volyně, odbor výstavby a ŽP jako obecný stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona územní řízení se stavebním řízením.
Stavební úřad oznamuje zahájení územního řízení podle § 87 stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den
29. června 2007 (pátek) v 10.30 hodin
se schůzkou pozvaných u stavebního pozemku p.č. st. 66, č.p. 39 v katastrálním území Počátky u Volyně v části obce Prkošín (tj. u pozemku mezi domy č.p. 38 a č.p. 48).

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby a ŽP MěÚ
ve Volyni. Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Uvedeným dnem podáním návrhu bylo zahájeno územní řízení.

Podle ustanovení §87 (2) stavebního zákona k zahájení územního řízení: žadatelé zajistí, aby informace o jejich záměru a o tom, že podali žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, (tj. na hranici pozemku p.č. st. 66 u silnice) a to vyvěšení do doby ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Rozsah stavby:
- RD bez podsklepení s vestavěnou garáží půdorysného tvaru písmene „L“ o délce
12,40 m a celkové šířce 9,45 m;
- šířka RD u jižního štítového zdiva 6,0 m;
- nové přípojky na inženýrské sítě.


vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v á


Příloha pro žadatele: výzva k zaplacení správního poplatku
Příloha pro úřad městyse Čestice: Situace v měř. 1:100 k vyvěšení
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce úřadu městyse Čestice nejméně
po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ........................... Sejmuto dne.............................................…


..................................................…………...
(Podpis a razítko oprávněné osoby)


Potvrzení vyvěšení a sejmutí této vyhlášky zašle úřad městyse Čestice odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni do 20 dnů od jejího vyvěšení.

Doručí se
Účastníkům řízení (do vlastních rukou):
Martin Němec, Petra Bezruče 640, 386 01 Strakonice:
- vlastník p.č. st. 66, č.p. 39, p.č. 62/7, 64/1, 64/2
Městys Čestice, 387 19 Čestice č.p. 1
Účastníkům řízení (veřejnou vyhláškou a obyčejně):
Jaroslav Truhlář, Doubravice u Volyně 48, 387 19 Čestice:
- vlastník p.č. st. 63, č.p. 48
Miroslav Rataj, Mírová 911, 386 01 Strakonice:
- spoluvlastník p.č. st. 67, č.p. 38, p.č. 73/7
Blažena Ratajová, Mírová 911, 386 01 Strakonice:
- spoluvlastník p.č. st. 67, č.p. 38, p.č. 73/7
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., záv. Strakonice, U Řepické zastávky č.p. 1294, 386 11 Strakonice:
- správa nemovitosti p.č. 1233/2 (silnice III. tř.)
E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Písek, Vrcovická 2297,
397 01 Písek:
- vyjádření ze dne 1.3.2007 pod č.j. SI75847-ZO50705602
TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a.s., DLSS České Budějovice, P.O.Box 56,
130 76 Praha 3:
- vyjádření ze dne 15.2.2007 pod č.j. 23992107/CCB/100
Dotčeným orgánům (obyčejně):
Úřad městyse Čestice, 387 19 Čestice č.p. 1
Na vědomí:
Ing. Radek Vačkář, Dražejov 379, 386 01 Strakonice


Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/1735/336/07/Šo Volyně dne 30.5.2007
Vyřizuje: Jan Šochman


Martin Němec
Petra Bezruče 640
386 01 Strakonice


Výzva k zaplacení správního poplatku


Podle § 6 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších zákonů, Vás vyzýváme, abyste do 15 dnů ode dne doručení této výzvy zaplatil správní poplatek
1000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun
stanovený podle sazebníku správních poplatků, položka 18 zákona č. 634/2004 Sb., za vydání územního rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území pod názvem:
„Stavební úpravy a přístavba objektu RD“, s umístěním objektu na stavebním pozemku p.č. st. 66 v katastrálním území Počátky u Volyně (Prkošín) a obci (městys) Čestice.

Nebude-li poplatek v uvedené lhůtě zaplacen, úkon se na základě § 6 odst. 3 citovaného zákona neprovede (rozhodnutí nebude vydáno).

Uvedenou částku zaplaťte připojenou poštovní poukázkou na účet Městského úřadu ve Volyni.


Vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v áPříloha:
- poštovní poukázka na 1000,- KČ
autor: Odbor výstavby a ŽP
datum: 11.06.'07
Diskuse na téma: Veřejná vyhláška

| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |