volyne.info
homepage
čtvrtek,
svátek má Filip
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

07.06.'07, Odbor výstavby a ŽP, Radnice, Úřední deska
počet přístupů: 2104
Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení řízení o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území ke stavbě pod ozn.: Stavební úpravy přízemí objektu č.p. 24 Dřešín
Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/1771/336/07/Šo Volyně dne 30.5.2007
Vyřizuje: Jan Šochman


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY A
O ZMĚNĚ VLIVU STAVBY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ


Dne 22.5.2007 podal žadatel: Obec Dřešín, IČ: 00251160, sídlo: Dřešín 24,
387 19 Čestice, žádost o vydání rozhodnutí: o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území na stavbu pod ozn.: „ Stavební úpravy přízemí objektu č.p. 24 Dřešín“,
s umístěním objektu na stavebním pozemku p.č. st. 60 v k.ú. a obci Dřešín.
Účelem stavebních úprav jsou dispoziční změny v přízemí objektu v části stávajícího pohostinství a stávající prodejny potravin.
Městský úřad Volyně, odbor výstavby a ŽP jako obecný stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona územní řízení se stavebním řízením.
Stavební úřad oznamuje zahájení územního řízení podle § 87 stavebního zákona dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení a současně nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den
29. června 2007 (pátek) v 9.00 hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři obecního úřadu ve Dřešíně č.p. 24.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby a ŽP MěÚ
ve Volyni. Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Uvedeným dnem podáním návrhu bylo zahájeno územní řízení.

Podle ustanovení §87 (2) stavebního zákona k zahájení územního řízení: žadatelé zajistí, aby informace o jejich záměru a o tom, že podali žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, (tj. na výkladní skříni prodejny potravin ve Dřešíně) a to vyvěšení do doby ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Rozsah stavby:
- ke stávajícímu pohostinství navrženo ze stávající části prodejny zřízení místnosti přísálí o podlahové ploše přísálí 34,55 m2;
- ze stávajícího skladu prodejny navržena prodejna o podlahové ploše 23,30 m2 se zázemím (sklad potravin, sklad průmyslového zboží, šatna, WC, kotelna, uhelna, místnost na přepravky);
- přístup do objektu s navržením nového přístupového chodníku včetně rampy na p.č. 1000/5 KN (tj. 1000 PK).


vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v á
Příloha pro žadatele: výzva k zaplacení správního poplatku

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu ve Dřešíně nejméně
po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ........................... Sejmuto dne.............................................…


..................................................…………...
(Podpis a razítko oprávněné osoby)


Potvrzení vyvěšení a sejmutí této vyhlášky zašle obecní úřad Dřešín odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni do 20 dnů od jejího vyvěšení.
Doručí se
Účastníkům řízení (do vlastních rukou):
Obec Dřešín, Dřešín 24, 387 19 Čestice:
- vlastník p.č. st. 60, č.p. 24, p.č. 1000 PK, 1000/5 KN
Dotčené orgány:
Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 Čestice
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Územní prac. Žižkova 505,
386 01 Strakonice
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice,
Podsrpenská č.p .438, 386 01 Strakonice
Na vědomí:
Ing. Karel Bernas, Kolářova 327, 387 11 Katovice:
- projektant stavby
Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/1771/336/07/Šo Volyně dne 30.5.2007
Vyřizuje: Jan ŠochmanObec Dřešín
Dřešín 24
387 19 ČesticeVýzva k zaplacení správního poplatku


Podle § 6 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších zákonů, Vás vyzýváme, abyste do 15 dnů ode dne doručení této výzvy zaplatil správní poplatek
1000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun
stanovený podle sazebníku správních poplatků, položka 18 zákona č. 634/2004 Sb., za vydání územního rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území pod názvem:
„ Stavební úpravy přízemí objektu č.p. 24 Dřešín“,
s umístěním objektu na stavebním pozemku p.č. st. 60 v k.ú. a obci Dřešín.

Nebude-li poplatek v uvedené lhůtě zaplacen, úkon se na základě § 6 odst. 3 citovaného zákona neprovede (rozhodnutí nebude vydáno).

Uvedenou částku zaplaťte připojenou poštovní poukázkou na účet Městského úřadu ve Volyni.


Vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v áPříloha:
- poštovní poukázka na 1000,- KČ
autor: Odbor výstavby a ŽP
datum: 07.06.'07
Diskuse na téma: Veřejná vyhláška

počet příspěvků v diskusi: 1 (poslední v 00:16 10.06.'07)
| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |