volyne.info
homepage
čtvrtek,
svátek má Filip
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

03.06.'07, Odbor výstavby a ŽP, Radnice, Úřední deska
počet přístupů: 2262
Veřejná vyhláška
oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby pod ozn.: Vodní nádrž na pozemcích p.č. 741, 753/3, 753/4, 753/5, 753/6 k.ú. Čestice
Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně
odbor výstavby a ŽP fax 383 317 225 tel. 383 317 222
Č.j. SÚ/1752/336/07/Šo Volyně dne 29.5.2007
Vyřizuje: Jan Šochman


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Dne 21.5.2007 podal žadatel Ing. Miloslav Vilánek, s místem trvalého pobytu: 387 19 Čestice 176, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby pod ozn.:
,,Vodní nádrž“, s navrženým umístěním stavby na pozemku p.č. 741, 753/3, 753/4, 753/5, 753/6 v katastr. území a obci (městys) Čestice.
Poloha stavby je zakreslena v předloženém situačního zakreslení v měřítku 1:1000 a na podkladu katastrální mapy v měř. 1:2880. Územně plánovací informace byla na stavbu vydána pod č.j. SÚ/141/336/07/Šo ze dne 2.2.2007.
Městský úřad Volyně, odbor výstavby a ŽP jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení. Současně stavební úřad nařizuje k projednání návrhu veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
29. června 2007 (pátek) v 10.00 hodin
se schůzkou pozvaných u rodinného domu č.p. 176 v Česticích.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na odboru výstavby a ŽP MěÚ
ve Volyni. Účastníci územního řízení mohou své námitky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Uvedeným dnem podáním návrhu bylo zahájeno územní řízení.
Podle ustanovení §87 (2) stavebního zákona k zahájení územního řízení: žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem (tj. na společné hranici pozemku p.č. 740 a 741) nebo na vhodném veřejně přístupném místě u navrhované stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Rozsah navržených stavebních prací:
Realizací dojde ke vzniku kvalitativně nového prostoru s polyfunkčním využitím jako lokální biocentrum s omezenými možnostmi extenzivního chovu ryb
s kombinovanou, smíšenou obsádkou. Její funkce je současně protierosní, bude mít pozitivní vliv na vodohospodářskou bilanci povodí. Osázením a rozšířením ploch navazujících na zátopu mokřadní vegetací bude její funkce především krajinotvorná.
Vodní nádrž je navržena jako boční podél stávajícího potoka..
Přehled kapacit: Kapacita vody při provozní hladině ……..9000 m3
Zatopená plocha při norm. hladině ………0,69 ha
Délka hráze ……………………….........cca 230 m
Šířka koruny hráze …………………………4,0 m
Průměrná výška hráze ……………………..3,00 m
Stavba bude zahrnovat části:
- hráz - homogenní z místních hlinitopísčitých a hlinitých zhutněných zemin ze
zátopy;
- návodní svah o sklonu 1:3 se štěrkopískovým filtrem a pohozem kamenivem
- vzdušný svah o sklonu 1:2
- výpustní zařízení:
- prefabrikovaný železobetonový požerák;
- odpadní potrubí z trub ocelových Js 300 z požeráku s ukončením v regulační šachtě
- regulační šachta s odtokem do potoka nebo do spodního stávajícího rybníka
- bezpečnostní přeliv – čelní, korunový, založený v původním terénu, přelivná hrana z prostého betonu s obkladem z kamene;
- naháněcí objekt pro odběr vody z potoka pro vzdutí vody, se zachováním asanačního průtoku v potoce při plnění rybníka vodou;
- úpravy ve zdrži – nutné zemní práce pro urovnání dna, odkopávky za účelem získání vhodné zeminy na hráz, přesun zeminy, urovnání svahů;
- zemní val – mezi nádrží a stávajícím potokem;
- vegetační úpravy – vysázení vegetačního doprovodu pro zpevnění břehů nad zátopovou čarou ve skupinách při použití vhodných dřevin.
Přístup ke stavbě rybníka bude částečně po místní komunikaci p.p.č. 1250/38 směrem k obecní ČOV a pak po zemědělských pozemcích p.č. 749/4, 749/3, 739, 743/2, 743/1 (dle PK).vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu ve Volyni
Jana K o s t k o v á

Příloha pro ÚŘAD MĚSTYSE ČESTICE: situace stavby v měř. 1:1000

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce ÚŘAD MĚSTYSE ČESTICE nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ........................... Sejmuto dne.............................................…


..................................................…………...
(Podpis a razítko oprávněné osoby)


Potvrzení vyvěšení a sejmutí této vyhlášky zašle ÚŘAD MĚSTYSE ČESTICE odboru výstavby a ŽP Městského úřadu ve Volyni do 20 dnů od jejího vyvěšení.


Doručí se
Účastníkům řízení (do vlastních rukou):
Ing. Miloslav Vilánek, 387 19 Čestice č.p. 176:
- vlastník p.č. 741, 753/3, 753/4, 753/5, 753/6, 746 PK,
Městys Čestice, 387 19 Čestice č.p. 1:
- vlastník p.č. 762/1 KN
- souhlasné stanovisko ke stavebnímu záměru ze dne 21.2.2007 pod č.j. 173/2007
Účastníkům řízení (veřejnou vyhláškou):
Ing. Jan Vilánek, 387 19 Čestice č.p. 176:
- vlastník p.č. 740 PK, 751/3 PK,
Radek Lejsek, 387 19 Čestice č.p. 63:
- spoluvlastník p.č. 752 PK
Jaroslava Lejsková, 387 19 Čestice č.p. 63:
- spoluvlastník p.č. 752 PK
František Vávra, 387 19 Čestice č.p. 33:
- vlastník p.č. 753/2
Dotčeným orgánům státní správy (obyčejně):
Úřad městyse Čestice, 387 19 Čestice č.p. 1
MĚSTSKÝ ÚŘAD STRAKONICE, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, odbor ŽP:
- vyjádření ze dne 12.2.2007 pod č.j. ŽP/430/07/JBr
- závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ze dne 21.2.2007 pod č.j. ŽP/1465/07/MSOautor: Odbor výstavby a ŽP
datum: 03.06.'07
Diskuse na téma: Veřejná vyhláška

počet příspěvků v diskusi: 5 (poslední v 19:49 07.06.'07)
| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |