volyne.info
homepage
čtvrtek,
svátek má Blanka
nastavit jako výchozí
info:
Novinky
Co se děje ve městě
Glosy a komentáře
Historie
Instituce
Kultura
Oficiální informace
Povodně
Radnice
Rodáci ve světě
Školy a vzdělávání
Sport
Stránky firem
Turistické informace
volby
Zájmové spolky

online:1
xxxxx
Už jste byli v kavárně?
Ano
Ne
Ona tu nějaká je?
Výsledky
Version 2.02

Internetový prodej automobilových výfuků – www.eshop-vyfuky.cz

Butik Radost - dámské oblečení, móda a dárky online – www.i-radost.cz
 

11.01.'03, admin admin, Oficiální informace
počet přístupů: 4853
Změny v územní veřejné správě po 01. 01. 2003...
Svou činnost 31. prosince končí 73 okresních úřadů. V rámci reformy veřejné správy bude podstatná část kompetencí od 1. ledna přenesena na 205 obcí s rozšířenou působností, některé agendy budou přeneseny i na krajské a další úřady. Největší rozsah působností státní správy, budou v přenesené působnosti pro občany vykonávat obce s rozšířenou působností, na které jsou hlavně z okresních úřadů přenášené následující působnosti:

Všeobecná vnitřní správa

Vydávání občanských průkazů, cestovních pasů. Provádění ověření shody opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu. povolování provádění matričních zápisů i mimo úřední místnost, provádění ověření dokladů. Plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity.

Doprava

Výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy vydávání registrace k provozování autoškoly. Provádění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění, Vydávání řidičských průkazů, vedení registru silničních vozidel.

Živnosti

Povolování volných, vázaných i koncesovaných živností.

Sociální zabezpečení

Rozhodování o poskytování příspěvku na výživu dítěte, poskytování bezúročných půjček, příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami, nevidomým, neslyšícím, o poskytování příspěvků na koupi, opravu, úpravu a na provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného, příspěvků na úpravu bytu. Rozhodování o přiznání mimořádných výhod, vydávání průkazů mimořádných výhod, rozhodování o poskytování jednorázových a opakujících se peněžitých dávek sociálně potřebným občanům, kterým je poskytována sociální péče ve zdravotnickém zařízení. Určování osob, kterým bude vyplácen přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení nebo soc. příplatek, vyplácení dávek sociální podpory.

Sociálněprávní ochrana dětí

Výkon sociálněprávní ochrany dětí. Pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů. Výkon funkce opatrovníka a poručníka, provádění neodkladných úkonů v zájmu dítěte, zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Sledování dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, v ústavech sociální péče a ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a v odborných ústavech.

Životní prostředí a zemědělství

Vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského a o souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa. Rozhodování o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha. Výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech vydávání stavebních povolení k provedení vodních děl. Vydávání souhlasu ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry na pozemcích s korytem vodního toku. Ukládání pokut podnikající fyzické nebo právnické osobě za nedovolené odběry vody a vypouštění odpadních vod. Ochrana před povodněmi. Určování jakostních tříd, normovaných a minimálních stavů zvěře. Rozhodování o uznání honitby. Vydávání a odebírání loveckých lístků, vydávání zúčtovatelných plomb a lístků o původu zvěře. Udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, máli být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha. Udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun za rok, zpoplatnění středních zdrojů znečištění.

Památková péče

Vydávání závazných stanovisek k zamýšlené obnově kulturní památky, k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu. Poskytování příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky.

Civilní služba

Výkon působnosti na úseku státní správy ve věcech civilní služby občana. Vydávání povolávacího příkazu k jejímu nastoupení.

Výše uvedené kompetence Okresního úřadu Strakonice přebírají obce s rozšířenou působností Blatná, Strakonice a Vodňany. Na těchto obcích občané získají podrobné informace o změnách ve veřejné správě, které nastanou v území a kde si konkrétně budou vyřizovat od 1. ledna své záležitosti. Mimo to jsou veškeré informace týkající se reformy veřejné správy a informace o změnách souvisejících s ukončením činnosti okresních úřadů zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice tvoří následující obce: Cehnice, Čejetice, Čepřovice, Čestice, Doubravice, Drachkov, Drážov, Droužetice, Dřešín, Hlupín, Horní Poříčí, Hoslovice, Hoštice, Chrášťovice, Jinín, Kalenice, Katovice, Kladruby, Kraselov, Krejnice, KrtyHradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Litochovice, Malenice, Mečichov, Milejovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice, Němčice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Nová Ves, Novosedly, Osek, Paračov, Pracejovice, Přední Zborovice, Předslavice, Přechovice, Přešťovice, Radějovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice, Strakonice, Strašice, Strunkovice nad Volyňkou, Střelské Hoštice, Štěchovice, Štěkeň, Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Vacovice, Velká Turná, Volenice, Volyně, Zahorčice, Zvotoky.

(Státní sociální podpora: V přechodném období od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2004 přechází výkon státní sociální podpory na zákonem stanovenou obec s rozšířenou působností Strakonice. Občané budou docházet i nadále na stejná kontaktní místa jako doposud. Není třeba podávat nové žádosti ani znovu dokládat posuzované skutečnosti. Současný stav výplaty sociálních dávek se nemění.)
autor: admin admin
datum: 11.01.'03
Diskuse na téma: Změny v územní veřejné správě po 01. 01. 2003...

| diskuse | | další články autora |
| |


RE: Hajzlové [Petr A.]
Hajzlové [Pavel Asztaloš]
Vymazání níže uvedeného článku [Vlastislav Asztaloš]
GRs6AvZ4li [IqrqVh2O]
www.volyne.info | design b4u | rs ZVD | hosting gigaweb | kontakt | reklama | redakce | spolupráce | RSS | © 2002 - 2011 b4u web !ndustry |
| kopírování a komerční využívání obsahu je dovoleno pouze se svolením autora |