Rok 2018


V r. 2018  naše jednota 293 členů. V odboru všestrannosti cvičilo 265 cvičenek a cvičenců a v odboru sportu 28 cvičenek a cvičenců. V žactvu bylo 108 děvčat a 72 chlapců, dorostenek bylo 6, dorostenci 2, žen cvičilo 83 a mužů 22.

 

Již 12. ročník Novoročního turnaje ve vybíjené se uskutečnil 16. 1. Při něm vítáme nový kalendářní rok sportem. Turnaj, ve kterém proběhlo několik zápasů družstev, si přišli zahrát děvčata a chlapci z oddílů mladšího a staršího žactva. Nejdříve se všichni rozehřáli tím, že si zahráli tzv. švédskou vybíjenou. Děvčata a chlapci se zapojili se do boje o míč s velkým nadšením. Všichni hráli dobře a zápasy prožívali s velkým soustředěním.

 

Letos se Župní přebory v plavání uskutečnily 20. 1. ve Strakonicích a zúčastnilo se jich téměř 140 soutěžících. Naše 13členná výprava sice medaile oproti předchozím letům nepřivezla, ale i tak jsme s výkony byli spokojeni. Výsledky: Ml. žákyně I – N. Bergerová 6. místo; Ml. žákyně II – M. Homolková 5., L. Vávrová 17., E. Zahradníková 19., B. Škodová 22.-23., I. Karasová 27. místo; St. žákyně IV – M. Přibová 4. místo; Dorostenky – B. Kůtová 5. místo; Ml. žáci I – A. Pikl 5. místo; Ml. žáci II – L. Böhm 7., K. M. Zahradník 11., V. Hodač 13. místo; St. žáci III – D. Pikl 4. místo. Jako každý rok se děti přihlásily do štafet plavaných mimo závod, ve kterých si doplavaly také pro pěkná umístění.

 

Valná hromada proběhla 6. 2. Přítomní vyslechli zprávy jednotlivých činovnic a činovníků o aktivitách jednoty za r. 2017 a plán činnosti jednoty a jednotlivých oddílů na r. 2018 a jednomyslně přijali usnesení.

 

ČOS vyhlásila literární soutěž pro seniorky a seniory s názvem Sletové perličky. Kdo chtěl, mohl poslat povídání o tom, co zvláštního, zajímavého či úplně obyčejného zažil na všesokolských sletech, kterých se zúčastnil. Z naší jednoty poslala své vyprávění ses. Jana Šipková - vzpomínala na svou účast na XI. všesokolském sletu v r. 1948 v Praze. Vzdělavatelský odbor její povídání ocenil Pamětním listem a knihou.

 

V neděli 11. 3. jsme zorganizovali soustředění oddílu sportovní gymnastiky v krásném tréninkovém centru gymnastického oddílu TJ Merkur v Č. Budějovicích. První chvíle děti věnovaly skákání do doskokové jámy plné molitanu. Poté následovala rozcvička, průpravná a zpevňovací cvičení a pak vlastní trénink akrobacie a nácvik prvků a sestav na nářadí.

 

Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu proběhly v Písku 7. 4. a zúčastnilo se jich z naší jednoty 15 dětí.  Z výsledků: SG = Ml. žákyně II – M. Homolková 12., V. Šimáková 23. místo, St. žákyně IV –  M. Přibová 6. místo; Ml. žáci I – V. Kovačik 4. místo;  Ml. žáci II – V. Hodač 9., K. M. Zahradník 10., N. Bílý 11. místo; Šplh = Ml. žákyně I – N. Bergerová 4. místo; Ml. žákyně II – V. Šimáková 10., M. Homolková 11.; St. žákyně IV – M. Přibová 2. místo; Ml. žáci I – V. Kovačik 5. místo; Ml. žáci II – K. M. Zahradník 6. místo.

 

V sobotu 14. 4. 2017 se v Č. Budějovicích opět uskutečnil závod série Run tour v běhu. Den byl slunečný a běželo se dobře. Ve výsledkové listině je uváděno pořadí celkové/dle věkové kategorie/dle pohlaví. V běhu na 1 km, kterého se zúčastnilo 233 dětí, L. Holoubková doběhla na 33./10./10. místě. Závodu na 5 km, který běželo 703 závodnic a závodníků, se zúčastnila s výborným výsledkem M. Holoubková.

 

Valná hromada Sokolské župy Jihočeské proběhla 20. 4. v Č. Budějovicích. Za naši jednotu se jí zúčastnily 2 vyslankyně. VH s potěšením konstatovala, že se podařilo napravit chyby minulého vedení a župa funguje stále lépe.

 

Setkání seniorek naší jednoty se konalo 2. 5. v klubovně sokolovny. Přišly sestry, které pravidelně chodí cvičit, i ty, které již do cvičení nechodí. Letos se jich sešlo 16. Ses. Sládková všechny přivítala, ses. O. Holoubková připomněla akce jednoty v loňském roce a hovořila o XVI. všesokolském sletu. Všechny se podívaly na videa ze 4 novodobých sletů.

 

Oslavy výročí konce 2. světové války proběhly ve Volyni 4. 5. Děvče a chlapec z naší jednoty se v sokolském historickém cvičebním úboru zúčastnili vzpomínkové akce u pomníku padlým. Poté se vydali s představiteli města a hasiči položit věnec k pamětním deskám a na hřbitov ve Volyni a k pomníku padlým v Zechovicích.

 

Na Župní přebory v lehké atletice 5. 5. do Strakonic jelo závodit 34 našich dětí. Zejména děvčata v kategoriích I a II měla velkou konkurenci - vždyť soutěžilo na 50 dívek. Z výsledků: Ml. žákyně I – E. Vančurová 8., N. Matějková 11., N. Bergerová 12. místo; Ml. žákyně II – M. Homolková 6., L. Holoubková 9., L. Kotálová 17., L. Vávrová 19. místo; St. žákyně III – V. Novotná 9., V. Volfová 10. místo; St. žákyně IV – M. Přibová 3. místo; Ml. žáci I – V. Kovačik 9. místo; Ml. žáci II – P. Fouček 3., K. M. Zahradník 10. místo; St. žáci III – J. Balík 3. místo; St. žáci IV – M. Šimák 1. místo.

 

Všechny části přeborů v sokolské všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika – čtyřboj nebo pětiboj, atletika – čtyřboj) z naší jednoty dokončili: Ml. žákyně I = N. Bergerová 8. místo; Ml. žákyně II = M. Homolková 4., B. Škodová 13. místo; St. žákyně IV = M. Přibová 3. místo; Ml. žáci II = K. M. Zahradník 7., V. Hodač 8. místo. Na Přebory ČOS nepostoupil těsným výsledkem nikdo.

 

Již 18. ročník Májového sportovního minimaratonu proběhl 8. 5. Lekce byly různorodé, aby si všechny cvičenky našly tu svou. První lekce měla název Medicína v tanci a ženy a dívky v ní propojily pohyb s východní medicínou, následoval orientální tanec s vějířem a závěrečná lekce byla zaměřena na kondiční cvičení s využitím stepů. Každá účastnice dostala malý dárek.

 

Sletové skladby měly v naší župě své premiéry na Oblastním sletu v Písku v neděli 13. 5. Místní jednota jej uspořádala k oslavám 150. výročí svého založení. Dospělí měli zkoušky už v sobotu, děti v neděli dopoledne. Naše jednota se jej zúčastnila se všemi 4 sletovými skladbami, ve kterých cvičilo 44 našich dětí a dospělých - Děti, to je věc! (ml. žactvo), Cirkus (st. žactvo), Siluety (ženy) a Spolu (ženy a muži). Všichni cvičili s nadšením a slunečný den prožili ve velmi dobré náladě.

 

Tělocvičná akademie se konala 23. 5. při příležitosti XVI. všesokolského sletu a 100. výročí vzniku Československa v sále Na Nové. Vystoupily nejen dětské oddíly všestrannosti, ale 46 cvičenek a cvičenců naší jednoty předvedlo 4 skladby, které od října nacvičují na slet. Celkem se na jevišti vystřídalo na 80 účinkujících, kteří sklidili velký potlesk diváků.

 

O slunečné neděli 27. 5. proběhl 2. ročník Sokolského Atletcupu. Tři desítky soutěžících rozdělených do kategorií podle věku a pohlaví absolvovaly 4 disciplíny – skok daleký, hod kriketovým míčkem, sprint a slalom. Dospělí měli navíc hod do dálky medicimbalem a skok do výšky přes molitanové překážky. Do soutěžení se zapojili také cvičitelky, maminky a tatínkové. Na závěr všichni soutěžící dostali diplom a drobnou cenu, vítězové navíc medaili.

 

Zahradní slavnost zorganizovala ZŠ a MŠ Čestice 1. 6. pro děti, rodiče a přátele. Návštěvníci zhlédli pestrý program, mohli se projít rozlehlou zahradou. Všude byly vystavené výtvarné práce dětí. Kdo chtěl, mohl se zastavit u stanovišť připravených dětmi. Tři z žen, které cvičí v naší jednotě sletové skladby, na této škole učí. Napadlo je tedy v Česticích Sokol a slet představit - byly to skladby Siluety a Spolu.

 

Významné jubileum, 110 let od založení, 2. 6. slavila T.J. Sokol Strunkovice nad Blanicí. My jsme se zúčastnili se 3 sletovými skladbami - Děti, to je věc! (ml. žactvo), Siluety (ženy) a Spolu (ženy a muži). Do Strunkovic tak jelo 27 dětí a dospělých. V programu se postupně představily dětské oddíly místní jednoty a 5 sletových skladeb. Všechna vystoupení byla moc pěkná. Ovšem hrdinkami a hrdiny dne se staly děti sletové skladby Děti, to je věc! V druhé polovině jejich vystoupení začalo pršet a po chvilce se spustil velmi prudký déšť. Děti ale ani na chviličku nezaváhaly, cvičily dál a svou skladbu dokončily.

Dětský den spojený se Závěrečnou hodinou oddílů se konal 6. 6. Tentokrát všechno nářadí a náčiní bylo volně přístupné a děti mohly dělat, co je napadlo. A tak skákaly přes švédskou bednu, houpaly se na kruzích či na laně, malovaly nekonečné omalovánky, hrály si s míči... Na závěr všechny děti dostaly malou odměnu.

Župní slet Sokolské župy Jihočeské se uskutečnil 9. 6. My jsme se jej zúčastnili se všemi 4 sletovými skladbami. Do Č. Budějovic tak jelo 43 dětí a dospělých. Slet začal již v pátek 8. 6. průvodem. Vlastní sobotní sletový program zahájil nástup cvičenek, cvičenců a praporečníků na stadion. Po tónech české hymny zazněla úvodní slova představitelů župy a hostů a vystoupily mažoretky z T.J. Sokol Blatná. Pak už stadion patřil všem 11 hromadným skladbám. Český rozhlas Č. Budějovice vysílal živě ze stadionu hodinovou reportáž.

 

Župní slet Sokolské župy Blanické se konal 16. 6. a my jsme se jej zúčastnili se sletovou skladbou Siluety (ženy). Do Votic tedy jelo 8 cvičenek. Od rána probíhaly zkoušky, poté byl čas na prohlídku města a oběd. Kromě významných hostů z Voticka se sletu zúčastnila také starostka ČOS sestra Hana Moučková. Jako připomínku 100. výročí vzniku republiky na závěr ženy, cvičící skladbu Cesta oblečené do červených a modrých triček a černých kalhot, a muži, kteří cvičili skladbu Borci v červeno-bílých tričkách a tmavě modrých šortkách, vytvořili na ploše naši vlajku.

 

ČOS vyhlásila ke 100. výročí založení republiky výtvarnou soutěž pro děti do 18 let (v 5 věkových kategoriích) s názvem Sokolíci malují. Tématem měl být obrázek ze života v Sokole namalovaný libovolnou technikou. Z naší jednoty se zapojilo 18 dětí. A ve své kategorii se na 3. místě umístila Aneta Pacáková, která za svůj obrázek dostala pěknou cenu.

 

V letošním cvičebním roce jsme se s odd. Rodiče a děti a Předškolní děti již podruhé zapojili do projektu OV ČOS Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Projekt rozvíjí pohybové schopnosti dětí a úkoly lze zařadit do cvičebních hodin. Je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií (3-4 roky, 4-5 let, 5-6 let). Každá věková skupina má úkoly v 5 oblastech. Projektu se letos zúčastnilo 12 dětí, kterým cvičitelky po splnění úkolu nalepily do sešitků samolepky. Na závěr roku dostaly děti diplom, omalovánky, pexeso a medaili.

 

Již podruhé v novodobé historii sokolové uspořádali slet v Edenu v Praze. Tento slet měl být také připomínkou 100. výročí vzniku republiky. Ubytováni jsme byli opět v Praze-Michli na základní škole – spaní ve třídě či tělocvičně na karimatce ve spacáku ke sletu patří. Do Prahy jelo z naší jednoty 46 cvičenek a cvičenců, cvičících ve 4 sletových skladbách, a 3 ženy z řad cvičitelek a maminek jako doprovod, protože všechny cvičitelky také cvičily. Celkem tedy 49 dětí a dospělých. V neděli 1. 7. se konal mohutný sletový průvod Prahou – šli jsme z Václavského náměstí okolo Národního divadla a Rudolfina na Staroměstské náměstí, kde byl připraven doprovodný program. Odpoledne jsme se zúčastnili slavnostní ekumenické mše v chrámu sv. Víta, kterou celebroval kardinál Duka. Odpoledne se děti s maminkami a cvičitelkami také vydaly na Petřín, kde proběhl tradiční výstup na rozhlednu, a několik žen navštívilo Národní divadlo, kde sehráli sokolští ochotníci představení Naši furianti. V úterý 3. 7. jsme se zúčastnili vystoupení Sokol Gala v O2 Aréně. V pestrém programu, který zahájil sokolník se sokolem, se představil sokolský výkonnostní sport (míčové sporty, rokenrol, gymnastika, mažoretky atd.) a vystoupili i zahraniční sokolové. Od pondělí do čtvrtka však hlavně probíhaly zkoušky a generálky obou programů. Už v sobotu 30. 6. měla skladba Spolu několikahodinovou zkoušku. Ale byl také čas na toulky Prahou, výstavy, bazén, nákupy. Počasí bylo krásné, a tak si všichni užívali sluníčka a děkovali, že neprší. V pátek ti, kteří neodjeli hned po vystoupení, mohli navštívit Tyršův dům, ve kterém probíhal společenský večer (divadelní improvizace, hudba, tanec a zpěv). Večerní program se konal 5. 7. Slavnostní zahájení bylo velmi emotivní – koně, děti v národních barvách tvořící mapu Československé republiky a českou vlajku, nástup Věrné gardy, mužů a praporečníků v krojích i cvičebních úborech, vztyčení vlajek, připínání stuh na prapory, mezi kterými ten volyňský nechyběl. Odpolední program proběhl 6. 7. a velkolepé zakončení sletu všechny přítomné dojalo – připomínka historie národa v podobě významných osobností... Oba programy měly úžasnou atmosféru – diváci neustále tleskali a fandili. Někdy se stalo, že cvičící přes silný potlesk neslyšeli ani hudbu. A všichni cvičili s nadšením a radostí. Jak rychle sletový týden v Praze utekl... Už se opět balíme, loučíme se s Prahou odjíždíme... a těšíme se, že se tu za 6 let znovu všichni setkáme.

 

Letní tábor pod Bethánem proběhl 1. až 15. 7. a zúčastnilo se jej 22 dětí. Tématem táborové hry byly Rychlé šípy. Knihy Jaroslava Foglara provázely v dospívání mnoho generací, ale bohužel dnešním dětem už téměř nic neříkají. Hra byla motivována příběhem Jana Tleskače, objevováním tajemných Stínadel a Vontů. Nechyběl ani ježek v kleci a záhada hlavolamu. Běžné dění tábora prostupovala atmosféra klubovny Rychlých šípů. Program dne byl koncipován jako vydání věstníku Rychlých šípů TAM TAM. Děti se také učily obvyklé táborové dovednosti a lovily bobříky – např. síly, zručnosti, odvahy, ušlechtilosti. Došlo i na výlet na Sudslavickou stezku. Tradiční slavnostní táborový oheň byl tečkou za letošním táborem.

 

Naše jednota potřetí zaštítila letní tábor v Kocelovicích, který se konal 3. až 15. 7. a zúčastnilo se jej 47 dětí. Tématem byla Cesta kolem světa. Anglická královna požádala admirála Johna Fishbone, aby zajistil posádku na královské lodě pojmenované Pinta, Niňa, Lucía a María. Anglickou flotilu čekala obtížná cesta plná nástrah pirátů, mlhy, nemocí a zranění se zastávkami ve Skotsku, na Islandu, v Americe, Karibiku, Egyptě a Číně. Všem lodím se podařilo připlout k břehům Londýna a námořníci si přivezli z cesty mnoho zkušeností a znalostí.

 

Sokolský projekt Sokol spolu v pohybu  proběhl 17.-23. 9. V naší jednotě měl od pondělí do čtvrtka opět formu otevřených cvičebních hodin, protože právě tento týden začalo pravidelné cvičení všech oddílů.

 

Noc sokoloven proběhla 21. 9. Cestovatelé Dominika a Petr vyprávěli zajímavé zážitky z cestování po Číně doplněné promítáním v menším sále. Velká tělocvična se proměnila v kinosál. Děvčata a chlapci, kterých přišlo 45, se uvelebili na duchnách a žíněnkách a zhlédli 2 animované pohádky. Dospělí odešli domů a děti se s cvičitelkami uložily ke spánku. Děti v sobotu vstaly časně a cvičitelky jim připravily snídani. Poté si povídali o sokolovně a na závěr si zahráli několik her.

 

V sobotu 6. 10. se vydali milovníci turistiky na výlet na Šumavu, a to na Mařský vrch. Babí léto je letos nezklamalo. Vlakem přijeli do Vimperka a odtud se vydali přes Trhonín a Svatou Maří až na Mařský vrch. Po  svačině ve stínu vysílače vyšli křížovou cestou k rotundě, nahlédli do kaple sv. Václava a vystoupali na vyhlídku. Poté sešli k Budilovu a z Bošic prošli lipovou alejí do Bohumilic.

 

I letos jsme si v Památný den sokolstva připomněli sokolky a sokoly, kteří přinesli v boji za vznik našeho státu a udržení jeho existence a demokracie oběť nejvyšší. Sešli jsme se 8. 10. u Růžového záhonu a uctili jejich památku zapálením svíček a minutou ticha. Poté jsme šli k řece Volyňce a děti pustily po proudu vlastnoručně vyrobené lodičky se svíčkami. Voda plamínky pozhasínala stejně rychle, jako vyhasly životy obětí války. Ale lodičky pluly statečně dál. Poté jsme došli k pomníku padlým, kde jsme také zapálili svíčky.

 

Na paměť prvního československého olympijského vítěze, sokolského gymnasty, jsme uspořádali 23. 10. (ve dnech 120. výročí jeho narození) Memoriál B. Šupčíka ve šplhu. Sešlo 27 dětí, aby změřily síly svých paží. Všichni absolvovali šplh na tyči – 1. kategorie 3 m, ostatní 5 m. Poté téměř všechny děti zvládly i šplh na laně. Z výsledků bylo vidět, že šikovní "šplhavci" na tyči stejně dobře zvládají i těžší lano. Všichni dostali diplom a odměnu za svůj výkon. V rámci závodů přišel děti seznámit se zajímavou hrou s velkým míčem s názvem Czebumbal její autor p. Tomeš.

 

Členky a členové naší jednoty se zúčastnili 26. 10. vysazení lípy Olgy Havlové k jejím nedožitým 85. narozeninám, které zároveň bylo vzpomínkou na 100. výročí vzniku Československa a 95 let skautingu ve Volyni. A protože Sokol je úzce spjatý se vznikem republiky, tak čestnou hlídku spolu se skautkami a skauty drželi děvče a chlapec v sokolských historických cvičebních úborech.

 

Občané města si připomněli 100 let od vzniku republiky a uctili památku vojáků padlých v první světové válce setkáním u pomníku padlým 28. 10. Sokolové hráli významnou úlohu v této historické události, a tak i zde děvče a chlapec v sokolských historických cvičebních úborech stáli čestnou stráž při kladení věnce k pomníku.

 

Vánoční besídka proběhla ve znamení tvoření 13. 12. Děti malovaly i vyráběly ozdoby, vyráběly svícny, skládaly puzzle. Ženy připravily všem občerstvení, děti si dávaly navzájem pod stromek dárečky a sokolovnou se nesly vánoční koledy a písničky.

 

Opět jsme zvířátkům obohatili jejich zimní jídelníček. Vánoce pro zvířátka se konaly 15. 12., kdy jsme se vydali ke kapli Anděla Strážce, kapli sv. Vojtěcha a kapličce sv. Šebestiána a děti i dospělí ozdobili na třech místech dobrotami malé stromky.

 

Mnoho dětí i dospělých podniklo Silvestrovskou vycházku do bližšího i vzdálenějšího okolí Volyně.

 

Cvičitelky se stále vzdělávají a jezdí na akce pořádané ČOS i jinými organizacemi. Letos to byly akce Jihočeské župy a Oblastního střediska všestrannosti v Č. Budějovicích (sraz cvičitelů/lek Pohybových aktivit s hudbou - Tanec je život, Seminář SG, Rekondiční pobyt, Oblastní sraz cvičitelů/lek ml. a st. žáků) a akce pořádané ÚŠ ČOS a OV ČOS (Nejen pohybem živ je Sokol!, Kineziotaping II, Cvičení na nestabilních plochách, Ústřední sraz župních vedoucích Pohybových aktivit s hudbou).